Մասնագիտացում

Կենտրոնի ծրագրային գործունեությունն իրականացվում է սահմանված հիմնական ուղղություններին համապատասխան` բխելով Կենտրոնի կանոնադրական նպատակներից և առաքելությունից  (տե’ս նաև Գործունեություն բաժինը):

Կենտրոնը հավաքագրում և վերլուծում է տվյալներ, նախագծում և իրականացնում է հետազոտություններ, իրականացնում է հանրային ծրագրերի և ծառայությունների մոնիտորինգ և գնահատումներ, ստացված արդյունքների և բացահայտումների հիման վրա մշակում է քաղաքականության առաջարկներ ու նախագծեր:

Ավելի քան 10-ամյա գործունեության ընթացքում Կենտրոնն իրականացրել է մի շարք ծրագրեր, որի արդյունքում ձևավորել և զարգացրել է նաև իր ինստիտուցիոնալ և ռեսուրսային կարողությունները: 

 Կենտրոնի հիմնական մասնագիտացումներն են.

  • Տնտեսական իրավիճակի և արտաքին առևտրի վերլուծությունները
  • Հանրային ծրագրերի ու քաղաքականությունների մոնիտորինգը և վերլուծությունը
  • Աղքատության և սոցիալական ազդեցության վերլուծությունները
  • Բյուջետային վերլուծությունները
  • Մակրո և միկրոտնտեսական մոդելավորումը
  • Տվյալների մշակման և որակի գնահատման աշխատանքները
  • Վիճակագրական ընտրանքային հետազոտությունները
  • Կարողությունների զարգացումն ու գիտելիքի փոխանցման միջոցառումները:
 

Արդյունքում, Կենտրոնի գործունեության կոնկրետ արդյունքներ են դառնում. 

   Վիճակագրական բազաներ և տվյալների շարքեր,
   Մոդելներ և վերլուծական գործիքներ,
   Հետազոտական, վերլուծական և քաղաքականության զեկույցներ և հոդվածներ,
   Հանդեսներ և պարբերականներ,
   Ուղեցույցեր և վերապատրաստման նյութեր,
   Տեսաձայնային նյութեր և հոլովակներ,
   Խորհրդատվական և վերապատրաստման միջոցառումներ, գիտաժողովներ և սեմինարներ: