Գործունեությունը

Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնը (անգլերեն կարճ` EDRC, հայերեն կարճ` ՏԶՀԿ) սոցիալական և տնտեսական հետազոտությունների և հանրային քաղաքականությունների վելուծությանն ու նախագծմանն ուղղված անկախ հետազոտական ինստիտուտ է:

ՏԶՀԿ-ն հիմնադրվել է 2001 թվականին Երևանում որպես ոչ առևտրային կազմակերպություն` ստանալով հասարակական կազմակերպության պետական գրանցում և իրավական կարգավիճակ: Այնուհետ 2004-ին գործունեության ճկունությունն ընդլայնելու համար (հաշվի առնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջները) հիմնադրվեց Կենտրոնի դուստր ընկերությունը` «Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» EDRC սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը: Վերջինիս միակ և լիիրավ բաժնետերը «Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունն է: Արդյունքում, ՏԶՀԿ որևէ գործունեություն, ի վերջո, ունի բացառապես ոչ առևտրային նշանակություն:

Կենտրոնի գործունեության ուղղությունները և ձևերը բազմազան են: Կենտրոնն իր գործունեությունը ծավալում է ծրագրերի մշակման և իրականացման կամ առանձին ծրագրերին մասնակցության միջոցով: Կենտրոնի գործունեության հիմնական ուղղությունները կարելի է խմբավորել հետևյալ չորսում.

 1. Մարդկային զարգացում և սոցիալական քաղաքականություններ,
 2. Ենթակառուցվածքներ և գիտելիքահեն տնտեսություն,
 3. Տնտեսական կառավարում և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ,
 4. Աճ և ձեռնարկատիրության զարգացում: 
 

Այս ուղղությունները ներառում են մի շարք ենթաուղղություններ, որոնք արտահայտում են Կենտրոնի ծրագրային գործունեության հետաքրքրությունների շրջանակը: Այն ներկայացվում է սույն էջի վերջում բերվող աղյուսակում:

Այսպիսով, Կենտրոնը կազմակերպում է իր գործունեությունը նշված ուղղություններին համապատասխան` մասնավորապես իրականացնելով.

 • Տվյալների հավաքագրում և վերլուծություններ,
 • Հետազոտական ծրագրեր, գնահատումներ և նախագծումներ,
 • Իրազեկության բարձրացման և քարոզչական ծրագրեր, 
 • Կարողությունների ձևավորման և զարգացման ծրագրեր և այլն:
 
Կենտրոնի իրականացրած ծրագրերի և հիմնական մասնագիտացման մասին կարելի է ծանոթանալ սույն կայքի Ծրագրեր բաժնում:
 
 
Ծրագրային հետաքրքրությունների շրջանակը.

 
1.  Մարդկային զարգացում և սոցիալական քաղաքականություններ
 
 • Ժողովրդագրական զարգացումներ և միգրացիա
 • Աղքատություն, անհավասարություն և սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ
 • Սոցիալական ծառայություններ և խոցելիություն
 • Պարենային անվտանգություն և ապահովություն, սպառողների պաշտպանություն
 • Մշակույթ, առողջապահություն, կրթություն, հետազոտություն և զբաղվածություն
 • Շրջակա միջավայր, կլիմայական փոփոխություն և վերականգնվող էներգետիկա

2.  Ենթակառուցվածքներ և գիտելիքահեն տնտեսություն
 
 • Նորարարություն և գիտելիքահեն տնտեսություն
 • Տեղեկատվական և կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներ
 • Տնտեսական ենթակառուցվածքների զարգացում
 • Ֆինանսական ենթակառուցվածքներ և ֆինանսական միջնորդություն

3.  Տնտեսական կառավարում և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ
 
 • «Լավ կառավարում» և հանրային հատվածի բարեփոխումներ
 • Հանրային ֆինանսներ և հարկային քաղաքականություն
 • Գներ, դրամավարկային քաղաքականություն, ֆինանսաբանկային հատվածի զարգացում
 • Գործարար միջավայր և որակի ենթակառուցվածքներ
 • Գյուղական և քաղաքային համայնքների զարգացում
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ և տարածաշրջանային ինտեգրացիա
 
4.  Աճ և ձեռնարկատիրության զարգացում
 
 • Աճի կայունություն և զարգացման հեռանկարներ
 • Ներդրումային քաղաքականություն և գիտելիքի փոխանցում
 • Ինդուստրիալ քաղաքականություն և ձեռնարկատիրության զարգացում
 • Առևտրային քաղաքականություն և արտահանման խթանում