ՀԶՆ և աղքատություն

Այս բաժինը գտնվում է պատրաստման փուլում: Խնդրում ենք այցելել կայքի հին տարբերակ հետևյալ հասցեով` http://edrc.am/old/:

 

Աղյուսակ 1.1 Աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2004-2011 թվականներին

 

2004

2008

2009

2010

2011

  Աղքատության մակարդակ, տոկոս

53,5

27,6

34,1

35,8

35,0

  Շատ աղքատության մակարդակ, տոկոս

32,6

12,6

20,1

21,3

19,9

  Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, տոկոս

4,4

1,6

3,6

3,0

3,7

  Աղքատության խորություն, տոկոս

-

5,1

7,8

8,1

7,9

  Աղքատության սրություն, տոկոս

-

1,4

2,4

2,5

2,4

  Աղքատության պարենային կամ ծայրահեղ գիծ, դրամ

-

17644

17483

19126

21306

  Աղքատության ստորին ընդհանուր գիծ, դրամ

-

24388

25217

27410

29856

  Աղքատության վերին ընդհանուր գիծ, դրամ

-

29903

30920

33517

36158

  Ջինիի գործակից (սպառում)

-

0,24

0,26

0,27

0,27

 

Աղյուսակ 1.2 Աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրերի, սեռի և կրթության, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

  Հայաստան, ընդամենը

27,6

34,1

35,8

35,0

        ըստ բնակության վայրի

   Քաղաքային բնակավայրեր

27,6

33,7

35,7

35,2

   Գյուղական բնակավայրեր

27,5

34,9

36,0

34,5

        ըստ սեռի 

   Տղամարդիկ

27,8

33,1

35,6

34,5

   Կանայք

27,3

36,9

35,9

35,5

   Տարրական և ցածր

36,1

46,4

41,1

46

        ըստ կրթական մակարդակի  

   Թերի միջնակարգ

40,1

45,4

44,9

42,1

   Միջնակարգ ընդհանուր

30,2

37,4

40,4

38,6

   Միջնակարգ մասնագիտական

21,9

30,3

30,8

30,8

   Բարձրագույն

14,7

16,9

18,2

19,4

 

Աղյուսակ 1.3 Աղքատությանմակարդակնըստմարզերի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

  Հայաստան, ընդամենը

27,6

34,1

35,8

35,0

    ք. Երևան

20,1

26,7

27,1

27,5

    Արագածոտն

20,3

25,4

28,9

20,7

    Արարատ

31,3

39,8

42,4

39,3

    Արմավիր

24,5

31,3

33,0

37,0

    Գեղարքունիք

32,0

40,4

43,6

37,0

    Լոռի

34,2

41,7

45,9

45,4

    Կոտայք

39,5

43,0

46,8

45,5

    Շիրակ

42,4

47,2

48,3

47,7

    Սյունիք

20,3

23,4

26,8

26,8

    Վայոց ձոր

21,1

30,3

37,1

29,9

    Տավուշ

23,2

31,3

26,1

26,7