Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը նկարագրող տվյալներ

 

Աղյուսակ 1. Համախառն թողարկում

Աղյուսակ 2. Սպառողական գների սղաճ

Աղյուսակ 3. ՀՀ դրամի փոխարժեքը

Աղյուսակ 4. Տոկոսադրույքներ

Աղյուսակ 5. Պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշներ

Աղյուսակ 6. Դրամավարկային ցուցանիշներՎերջին թարմացումը՝ 30/01/2016

 

Աղյուսակ 1. Համախառն թողարկումը տնտեսության հիմնական ճյուղերում, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ, տոկոս 

 

2013

2014

2015

Q1

H1

Q1-Q3

A

Q1

H1

Q1-Q3

A

Q1

H1

Q1-Q3

A

 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

8.7

4.4 3.2 3.5

3.3

3.4
4.3 3.9 2.5 4.2 3.7 3.1

   Գյուղատնտեսություն

2.3

2.1 5.5 7.1

5.2

1.4 6.9 7.2 4.5 14.5

11.3

11.7

   Արդյունաբերություն

15.8

8.3 7.0 6.8

-2.8

0.0 1.7 2.7 2.0 5.1 4.8 5.2

     Հանքագործություն

16.5

16.5 10.1 8.1

-1.1

-9.5 -8.8 -7.4 27.7 34.8 40.5 50.4

     Մշակող արդյունաբերություն

24.4

10.2 8.8 7.6

-4.1

2.9 5.6 6.1 0.6 -2.1 -3.8 -5.6

     Էներգետիկա

-2.0 -4.8 -2.2 2.6

-0.5

-1.4 -3.3 -0.7 -13.2 3.5 4.7 6.7

     Ջրամատակարարում

12.8

9.1

7.6

7.6

6.1

6.0 6.0 5.9 10.2 9.6 9.9 10.1

   Շինարարություն

-6.5

-8.8 -9.2 -8.1 0.7 0.4 -2.4 -4.3 0.8 0.6 0.1 0.3

   Առևտրի շրջանառություն

6.5

3.5 2.1 1.2

4.5

5.6 5.2 1.6 -6.3 -5.1 -5.6 -8.0

   Ծառայություններ (առանց առևտրի)

7.1

4.4

2.8

3.6

3.5

4.0 6.8 7.8 3.9 3.3 2.5 2.7

 Արտաքին առևտրաշրջանառություն

4.9 0.8 4.5 5.6 0.6 1.0
3.9 1.0 -28.5 -20.6 -20.0
-20.6

   Արտահանում

14.3 9.9 10.6 7.2 1.8 0.8 1.9 2.7 -23.1 -1.3 -0.9 -3.9

   Ներմուծում

2.0

-2.1 2.5 5.1

0.2

1.1 4.6 0.4 -30.5 -27.2 -26.6 -26.5

 

Աղյուսակ 2. Սպառողական գների փոփոխությունը, տոկոս 

 

2013

2014

2015

 Մարտ 

 Հունիս 

 Սեպտ. 

 Դեկտ. 

 Մարտ 

 Հունիս 

 Սեպտ. 

 Դեկտ. 

 Մարտ 

 Հունիս 

 Սեպտ. 

 Դեկտ. 

 ՍԳԻ (նախորդ ամսվա նկատմամբ)

0.4

-0.1

-0.2

1.1

-0.4

-1.8

0.4

3.0

-0.1

-1.4 0.1 1.7

   Պարենային ապրանքներ*

0.4

-0.5

-0.5

2.1

-0.8

-3.1

0.6

5.1

-0.8

-2.7 0.0 2.6

   Ոչ պարենային ապրանքներ

0.8

-0.1

0.6

0.0

0.0

-0.8

0.9

0.2 1.2 -0.6 0.6 -0.9

   Ծառայություններ

0.2

0.9

-0.2

-0.2

0.3

0.0

-0.1

0.7 0.2 0.1 0.0 2.0

 ՍԳԻ (նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ) 

2.9

2.7

3.2

5.6

1.2

-0.9 -0.8 4.6 2.3 0.0 -2.0 -0.1

   Պարենային ապրանքներ*

4.6

3.2

-0.1

4.0

2.3

-1.4 -2.5 6.3 2.8 -2.4 -6.2 -3.7

   Ոչ պարենային ապրանքներ

0.4

0.9

1.6

3.5

-0.6

-1.2 -0.8 1.6 3.6 4.1 3.6 3.4

   Ծառայություններ

1.1

2.7

10.4

9.7

0.1

0.0 2.4 3.0 0.8 1.1 1.1 3.2

 ՍԳԻ (նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ) 

3.4

6.5

8.2

5.6

3.8

1.8 1.5 4.6 5.8 5.5 3.3 -0.1

   Պարենային ապրանքներ*

3.4

8.7

8.0

4.0

1.7

-0.7 1.4 6.3 6.8 5.2 2.3 -3.7

   Ոչ պարենային ապրանքներ

5.5

4.8

3.4

3.5

2.4

1.3 0.9 1.6 5.8 7.0 6.1 3.4

   Ծառայություններ

2.3

3.4

10.9

9.7

8.6

6.8 1.8 3.0 3.7 4.1 1.6 3.2

 ՍԳԻ (նախորդ տարվա նույն ժ/շ նկատմամբ, աճողական)

3.0

4.1

5.6

5.8

4.6

4.0 2.9 3.0 5.1 5.1 4.7 3.7

   Պարենային ապրանքներ*

2.7

4.5

6.0

5.8

3.0

2.2 1.6 2.2 6.3 5.6 4.6 3.0

   Ոչ պարենային ապրանքներ

5.6

5.3

4.9

4.6

3.0

2.4 1.9 1.7 4.4 5.7 5.9 5.6

   Ծառայություններ

2.3

2.6

5.1

6.4

8.7

8.2 6.0 5.1 3.5 3.7 3.2 3.0

* Ներառված է ոգելից խմիչքը և ծխախոտը:

 

Աղյուսակ 3. ՀՀ դրամի փոխարժեքը հիմնական արտարժույթների նկատմամբ, դրամ 

 

2013

2014

2015

Q1

H1

Q1-Q3

A

Q1

H1

Q1-Q3

A

Q1

H1

 Q1-Q3 A

 ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար

    Ժամանակաշրջանի միջին

409.5 412.2 411.0 409.6 411.0 411.9 410.8 415.9 477.3 476.9 477.7 477.9

    Ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

418.6

409.9 405.3 405.6 413.3 407.3 407.6 475.0 471.1 472.5 473.7 483.8

 ՀՀ դրամ/Եվրո  

    Ժամանակաշրջանի միջին

541.0

541.3 541.5

544.1

562.9

564.5 556.8 552.1 538.4 532.6 532.8 530.6

    Ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

536.5

535.3

546.8

559.5

569.9

556.1 513.5 577.5 505.3 528.5 531.4 528.7

 ՀՀ դրամ/ՌԴ ռուբլի

    Ժամանակաշրջանի միջին

13.5

13.3 13.0 12.9 11.7 11.8 11.6 11.0 7.6 8.3 8.1 7.9

    Ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

13.5

12.5 12.5 12.4

11.7

12.0 10.3 8.2 8.1 8.5 7.3 6.6

  

Աղյուսակ 4. Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները, տոկոս

 

  2013 2014 2015
Մարտ Հունիս Սեպտ. Դեկտ. Մարտ Հունիս Սեպտ. Դեկտ. Մարտ Հունիս Սեպտ.  Դեկտ. 
 Պետական պարտատոմբեր (միջին կշռված եկամտաբերություն)
    Կարճաժամկետ 9.5 9.0 9.1 8.2 8.0 7.7 7.3 - 13.6 12.1 12.1 11.7
    Միջնաժամկետ 15.3 13.9 13.7 10.0 - 10.4 10.1 12.5 14.0 14.7 14.9 16.7
    Երկարաժամկետ 16.4 15.8 15.6 11.6 - 12.0 11.9 14.0 16.0 16.1 16.5 15.5
 Ավանդներ (< 1 տարի, ֆիզիկական անձինք)      
    ՀՀ դրամ 11.0 10.7 10.9 11.2 11.7 11.7 11.2 13.1 16.0 15.6 15.5 14.9
    ԱՄՆ դոլար 6.1 6.0 5.7 5.7 5.8 5.7 5.2 5.3 6.0 5.8 6.0 5.6
 Հիփոթեքային վարկեր (ֆիզիկական անձինք)   
    ՀՀ դրամ 12.5 12.0 12.1 13.0 11.6 12.6 12.6 11.9 11.6 11.9 11.7 12.5
    ԱՄՆ դոլար 12.2 12.4 12.5 12.4 12.4 13.1 12.0 12.2 13.6 13.1 13.0 12.6
 Վարկեր (> 1 տարի, ֆիզիկական անձինք)
    ՀՀ դրամ 18.2 18.1 18.9 19.0 18.5 18.2 18.3 17.8 18.0 18.5 18.8 19.0
    ԱՄՆ դոլար 15.2 14.8 14.9 14.7 15.2 14.7 14.2 14.7 16.7 15.9 15.3 15.1
 Վարկեր (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք)
    ՀՀ դրամ 15.1 15.1 16.0 15.6 14.8 15.5 15.0 14.7 13.9 14.1 14.2 13.9
    ԱՄՆ դոլար 10.9 11.1 11.4 11.0 11.3 11.6 9.8 10.9 11.2 11.1 10.3 9.9
 ԿԲ գործառնությունների տոկոսադրույքներ
     Ռեպո համաձայնագրեր 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.75 8.5  10.5 10.5  10.25 8.75
     Ներգրավված ավանդներ 6.5 6.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.25 7.0 9.0 9.0 8.75 7.25
     Լոմբարդային ռեպո (ժ/շ վերջ) 9.5 9.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.25  20.0 13.5 12.0 11.75 10.25

 

Աղյուսակ 5. Պետական բյուջեի կատարման հիմնական ցուցանիշները, նախնական տվյալներ, միլիարդ դրամ

 

2013

2014

2015

Q1

H1

Q1-Q3

A

Q1

H1 Q1-Q3 A Q1 H1 Q1-Q3 A*

 Ընդամենը եկամուտներ

232.2

507.2

788.5

1,071.4

243.4 536.6 832.8 1,144.8 249.6 538.5
853.4 1,147.2

   Հարկային եկամուտներ և տուրքեր

220.0

479.6

741.6

1,000.9

223.9 500.0 778.2 1,064.1 232.5 501.5 787.3 1,067.9

   Աճը նախորդ տարվա նույն ժ/շ նկատմամբ, %

24.1

21.1

18.1

14.0

1.7 4.2 4.9 6.3 3.8 0.3 1.2 0.4

 Ընդամենը ծախսեր

209.8

471.6

742.0

1,142.9

239.6
514.5 827.0 1,235.1 268.3
595.1
961.7 1,378.4

 Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+)

22.4

35.7

46.5

-71.5

3.8
22.1 5.8 -90.3 -18.6
-56.6
-108.3 -231.2

*Ներառված չեն արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ստացված միջոցները և կատարված ծախսերը:

 

 Աղյուսակ 6. Դրամավարկային հաշվեկշիռ, ամսվա վերջի դրությամբ, միլիարդ դրամ

  2013 2014
Մարտ* Հունիս* Սեպտ.* Դեկտ.* Մարտ* Հունիս* Հուլիս Օգոստ. Սեպտ.
 Փողի զանգված 1,363.9 1,383.1 1,457.9 1,545.4 1,539.0 1,587.6 1,602.4 1,604.9 1,598.4
  Զուտ արտաքին ակտիվներ -202.9 -230.5 78.3 -141.5 -204.9 -218.4 -208.5 -246.9 -273.8
  Զուտ ներքին ակտիվներ 1,566.7 1,613.6 1,379.6 1,686.9 1,743.9 1,805.9 1,810.9 1,851.7 1,872.2
  Կանխիկ դրամ, բանկային համակարգից դուրս 344.0 351.8 355.3 384.5 328.6 347.6 357.7 365.1 360.4
  Ընդամենը ավանդներ, բանկային համակարգի 1,019.8 1,031.3 1,102.6 1,160.9 1,210.5 1,240.0 1,244.7 1,239.7 1,238.0
 Փողի բազա (առանց ԾԻԳ հաշիվների) 645.0 659.2 722.6 888.1 779.4 713.3 787.4 731.3 718.0
  Զուտ միջազգային պահուստներ 380.0 370.0 678.9 627.8 544.8 474.5 532.6 475.0 454.0
  Զուտ ներքին ակտիվներ 265.0 289.2 43.7 260.3 234.6 238.8 254.8 256.3 264.9
  Կանխիկ դրամ, ԿԲ-ից դուրս 395.6 404.2 408.1 446.8 382.5 403.3 413.1 422.3 416.6
  Բանկերի պարտադիր պահուստները ԿԲ-ում 246.3 252.2 310.4 437.8 391.5 305.3 370.4 304.2 298.0
      Դրամով պարտադիր պահուստներ 162.0 147.6 181.9 199.0 182.2 171.6 183.6 166.0 177.1
      Արտարժույթով պարտադիր պահուստներ 84.4 104.6 128.5 238.8 209.4 133.7 186.7 138.2 121.0
  Այլ հաշիվները ԿԲ-ում (դրամով, արտարժույթով, առանց ԾԻԳ) 3.0 2.8 4.1 3.4 5.3 4.7 3.9 4.8 4.2
 Փողի բազմարկիչ 2.11 2.10 2.02 1.74 1.97 2.23 2.04
2.19
2.22

* Ներառված են ՀՀ ԿԲ եզրափակիչ շրջանառության գործառնությունները: