Ժողովրդագրություն

 

Աղյուսակ 1. Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ, 1991-2012 թվականների համար

 

1991

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

  Մշտական բնակչությունը տարեսկզբին, հազար մարդ

3 574,5

3 260,3

3 226,9

3 215,8

3 230,1

3 238,0

3 249,5

3 262,6

3021,4*

    Գյուղական բնակչության կշիռը, տոկոս

30,8

33,6

35,1

35,9

35,9

36,0

36,0

36,0

36,7*

    Կանանց կշիռը, տոկոս

51,5

52,9

52,1

51,8

51,6

51,6

51,5

51,5

51,4

    Աշխատունակ տարիքի բնակչության կշիռը, տոկոս

55,2

55,1

59,5

63,3

67,2

67,9

68,7

68,87

69,47

  Կյանքի սպասվող տևողությունը ծնված պահից, տարի

70,4

70,7

72,9

73,5

73,8

73,9

74,1

74,2

 

  Ծնվածներ, հազար մարդ

77,8

49,0

34,3

37,5

41,2

44,4

44,8

43,3

42,3

  Մահացածներ, հազար մարդ

23,4

24,8

24,0

26,4

27,4

27,6

27,9

28,0

27,5

  Ժողովրդագրական ընդհանրական գործակիցներ, հազար բնակչի հաշվով 

    Ծնելիության ընդհանուր գործակից

21,6

15,0

10,6

11,7

12,7

13,7

13,8

14,4*

14,0*

    Մահացության ընդհանուր գործակից

6,5

7,6

7,5

8,2

8,5

8,5

8,6

9,3*

9,1*

    Բնակչության բնական հավելաճ

15,1

7,4

3,1

3,5

4,2

5,2

5,2

5,1*

4,9*

    Ամուսնություններ

7,8

4,9

3,4

5,2

5,7

5,8

5,5

6,5*

6,3*

    Ամուսնալուծություններ

1,1

0,8

0,4

0,8

0,9

0,9

0,9

1,1*

1,1*

  Միգրացիան նկարագրող ցուցանիշներներ, հազար մարդ

    Ժամանողներ

 

13,3

7,0

10,4

10,4

8,0

7,9

26,6

 

    Մեկնողներ

 

21,1

12,0

18,2

16,3

11,9

10,3

28,0

 

    Միգրացիայի մնացորդ

 

-7,8

-5,0

-7,8

-5,9

-3,9

-2,4

-1,4

 

 

Աղյուսակ 2. Բնակչության տարիքային կառուցվածքը և մարզային բաշխվածքը, տոկոս

 

1991

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

  Ընդամենը բնակչություն

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Բնակչության տարիքային կառուցվածքը 

        0-4 տարեկան

10,7

8,9

6,2

5,6

5,8

5,9

6,1

6,3

6,4

       5-14 տարեկան

19,8

20,1

18,5

16,0

13,3

12,7

12,2

11,9

11,5

       15-24 տարեկան

16,2

16,2

17,8

19,1

19,5

19,2

18,7

18,1

17,4

       25-29 տարեկան

8,9

7,6

7,4

7,6

8,5

8,7

9,0

9,2

9,4

       30-64 տարեկան

38,6

39,7

41,0

41,1

42,2

43,0

43,9

44,8

45,5

       65 տարեկան և բարձր

5,8

7,5

9,0

10,5

10,8

10,4

10,1

9,8

9,7

       75 տարեկան և բարձր

2,3

2,1

2,5

3,3

3,9

4,0

4,0

4,1

4,2

    Բնակչության մարզային կառուցվածքը 

       Երևան

35,0

34,1

34,3

34,3

34,3

34,3

34,4

34,4

35,1*

       Արագածոտն

4,0

4,3

4,3

4,3

4,3

4,4

4,4

4,4

4,4*

       Արարատ

7,8

8,3

8,4

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

8,6*

       Արմավիր

7,9

8,4

8,6

8,7

8,7

8,7

8,7

8,8

8,8*

       Գեղարքունիք

7,0

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,8*

       Լոռի

10,4

9,3

9,0

8,8

8,7

8,7

8,7

8,6

7,8*

       Կոտայք

8,4

8,7

8,6

8,5

8,6

8,6

8,6

8,6

8,4*

       Շիրակ

9,4

8,8

8,8

8,8

8,7

8,7

8,7

8,6

8,3*

       Սյունիք

4,3

4,6

4,7

4,8

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7*

       Վայոց ձոր

1,7

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7*

       Տավուշ

4,1

4,3

4,2

4,2

4,2

4,1

4,1

4,1

4,3*

* Ցուցանիշները վերահաշվարկվել են` ըստ ՀՀ 2011թ. մարդահամարի արդյունքների: