Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի դրամավարկային և բանկային համակարգի հիմնական ցուցանիշները:

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն: 

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոնի (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 07/02/2017:  


  

Աղյուսակ 1. Փողի բազան Հայաստանում
Աղյուսակ 2. Փողի զանգվածը Հայաստանում (ներառյալ կուտակված տոկոսները)
Աղյուսակ 3. Փողի զանգվածը Հայաստանում (առանց կուտակված տոկոսների)

 

Աղյուսակ 1. Փողի բազան Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջին, մլրդ դրամ

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Փողի բազա

29.4

72.4

200.6

507.6

671.3

683.8

888.1

886.8

921.3

1042.3

1032.0

 Զուտ միջազգային պահուստներ

14.9

70.5

214.7

453.8

460.0

418.0

654.7

392.8

497.0

673.3

662.8

 Զուտ ներքին ակտիվներ

14.4

1.9

-14.2

53.8

211.2

265.8

233.4

494.0

424.3

369.0

369.2

      Կառավարություն

10.2

8.3

-17.3

-95.6

-66.7

-93.3

-175.9

-102.1

-120.2

-162.3

-144.3

      Բանկեր

3.8

3.3

4.2

57.4

137.0

152.9

174.0

312.5

225.0

153.3

107.6

      ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթեր

-

-

-21.5

-

-

-

-

-

-

-

-

      Զուտ այլ ակտիվներ

0.5

-9.7

20.4

92.0

140.9

206.2

235.2

283.6

319.5

378.0

405.8

 ԿԲ-ից դուրս կանխիկ դրամ

25.7

61.9

155.3

348.2

398.8

440.1

446.8

412.3

413.6

455.4

516.1

 Պարտադիր պահուստներ դրամով

0.6

10.4

22.3

57.5

163.2

154.5

199.0

334.6

322.7

315.2

311.7

 Պարտադիր պահուստներ արտարժույթով

2.4

-

22.3

88.2

102.5

86.0

238.8

135.9

182.8

256.0

177.0

 Այլ հաշիվներ

0.7

0.2

0.8

13.6

6.8

3.2

3.4

3.9

2.2

15.7

27.2

* Առանց Կենտրոնական բանկում ԾԻԳ-երի միջոցների: 

 

Աղյուսակ 2. Փողի զանգվածը Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, ներառյալ կուտակված տոկոսները, մլրդ դրամ 

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Փողի զանգված

40.3

151.7

365.6

911.4

1127.0

1346.4

1545.4

1674.2

1855.7

2180.1

2566.5

 Զուտ արտաքին ակտիվներ

15.5

56.2

233.3

197.6

-1.3

-185.4

-114.6

-484.3

-268.6

-184.6

-42.0

 Զուտ ներքին ակտիվներ

24.7

95.4

132.2

713.8

1128.3

1531.8

1660.0

2158.5

2124.3

2364.7

2608.5

      Կառավարություն

8.8

9.3

5.0

-55.6

-7.6

9.4

-21.8

66.6

74.0

215.1

305.6

      Տնտեսություն

37.9

109.3

188.5

980.8

1327.1

1693.7

1911.8

2314.2

2233.9

2368.3

2758.5

      Զուտ այլ ակտիվներ

-22.1

-23.2

-61.2

-211.4

-191.1

-171.3

-230.0

-222.2

-183.7

-218.6

-455.7

 Բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամ

-

59.5

144.3

304.3

349.4

384.1

384.5

348.4

345.5

390.9

425.8

 Ցպահանջ ավանդներ

-

11.9

57.8

128.4

164.4

161.7

198.9

182.9

210.1

264.8

345.5

 Ժամկետային ավանդներ

-

80.3*

22.7

88.9

145.6

192.2

264.7

287.0

304.9

418.0

595.1

 Արտարժույթով ավանդներ

-

-

140.8

389.8

467.5

608.4

697.3

855.9

995.2

1106.4

1200.1

Նշում՝ ներառյալ արտարժութով ավանդները:

 

Աղյուսակ 3. Փողի զանգվածը Հայաստանում, մնացորդը տարվա վերջի դրությամբ, առանց կուտակված տոկոսների, մլրդ դրամ 

 

1995

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Փողի զանգված*

40.3

150.6

364.6

905.2

1118.8

1336.4

1530.1

1656.7

1836.0

2156.5

 Զուտ արտաքին ակտիվներ

-

56.2

233.3

197.6

-1.3

-185.4

-114.6

-484.3

-268.6

-184.6

 Զուտ ներքին ակտիվներ

-

94.4

131.3

707.6

1120.2

1521.8

1644.8

2141.0

2104.6

2341.2

      Կառավարություն

-

9.3

5.0

-55.6

-7.6

9.4

-21.8

66.6

74.0

215.1

      Տնտեսություն

-

104.0

186.4

968.0

1311.5

1683.7

1896.6

2296.6

2214.3

2344.7

      Զուտ այլ ակտիվներ

-

-19.0

-60.1

-204.8

-183.7

-171.3

-230.0

-222.2

-183.7

-218.6

 Բանկային համակարգից դուրս կանխիկ դրամ

24.6

59.5

144.3

304.3

349.4

384.1

384.5

348.4

345.5

390.9

 Ցպահանջ ավանդներ

5.5

11.8

57.7

128.3

164.3

161.6

198.7

182.7

209.9

264.5

 Ժամկետային ավանդներ

2.0

5.5

22.4

87.1

142.7

188.0

258.2

279.1

295.2

406.0

 Արտարժույթով ավանդներ

8.2

73.9

140.1

385.5

462.5

602.8

688.8

846.6

985.4

1095.1

* Առանց Կենտրոնական բանկում ԾԻԳ-երի միջոցների:  
Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

Գներ և փոխարժեքներ                                                                                                                 

Այս բաժնում ներկայացվում են հիմնական գների ինդեքսները և ՀՀ դրամի փոխարժեքը: 

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 05/02/2018: 


   

Աղյուսակ 1. Գների ինդեքսներ
Աղյուսակ 2. Սպառողական գների ինդեքսն ըստ հիմնական ապրանքախմբերի
Աղյուսակ 3. ՀՀ դրամի փոխարժեքը հիմնական արտարժույթների նկատմամբ
Աղյուսակ 4. Սպառողական գների ինդեքս
Աղյուսակ 5. ՀՀ դրամի միջին ամսական փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ
Աղյուսակ 6. ՀՀ դրամի միջին ամսական փոխարժեքը Եվրոյի նկատմամբ
Աղյուսակ 7. ՀՀ դրամի միջին ամսական փոխարժեքը ռուսական ռուբլու նկատմամբ

 

Աղյուսակ 1. Գների ինդեքսները, միջին տարեկան, տոկոս նախորդ տարվա նկատմամբ

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Սպառողական գների ինդեքս

176.0

-0.8

0.6

9.0

3.4

8.2

7.7

2.6

5.8

3.0

3.7

-1.4

1.0

 Արդյունաբերողների արտադրանքի գների ինդեքս

275.4

0.8

7.7

2.2

7.1

22.6

9.1

7.0

4.7

8.5

-0.8

1.5

3.9

 Բեռնափոխադրումների սակագների ինդեքս 

61.9

0.9

-10.4

5.6

11.4

17.8

6.4

2.4

8.4

8.0

1.2

7.4

6.4

 Կապիտալ շինարարության գների ինդեքս

66.8

0.6

11.6

26.9

8.0

4.2

-3.5

-2.5

2.5

2.1

6.1

-1.8

0.2

 Գյուղատնտեսական մթերքի իրացման գների ինդեքս

-

-11.0

-9.3

-0.8

-12.2

32.0

17.1

-5.0

-1.0

0.8

-19.5

-2.2

0.8

 Գյուղատնտես. արտադրության միջոցների գնման գների ինդեքս

-

4.3

6.7

8.8

4.7

14.1

11.4

5.3

6.8

1.3

-0.6

-4.4

-0.5

 Ներմուծման միջին գների ինդեքս

-

-

3.2

8.8

17.1

2.0

8.6

8.6

3.2

-2.4

4.2

-5.8

0.8

 Արտահանման միջին գների ինդեքս

-

-

-4.2

-0.4

-8.6

19.0

11.5

-1.7

-0.3

-3.1

-2.9

-5.8

9.7

 

Աղյուսակ 2. Սպառողական գների ինդեքսն ըստ հիմնական ապրանքախմբերի, տոկոս

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Սպառողական գների ինդեքս (ժ/շ միջին)

176.0

-0.8

0.6

9.0

3.4

8.2

7.7

2.6

5.8

3.0

3.7

-1.4

1.0

   Պարենային ապրանքներ*

181.8

-2.2

0.7

10.0

-0.7

8.6

11.2

2.3

5.8

2.2

3.0

-3.0

 4.0

   Ոչ պարենային ապրանքներ

74.5

3.0

0.5

5.1

4.7

9.6

3.4

4.6

4.6

1.7

5.6

-2.5

 -1.8

   Ծառայություններ

311.2

1.5

0.5

9.0

10.4

6.8

3.6

2.1

6.4

5.1

3.0

1.8

 -1.3

 Սպառողական գների ինդեքս (ժ/շ վերջ)

32.2

0.4

-0.2

5.2

6.5

9.4

4.7

3.2

5.6

4.6

-0.1

-1.1

 2.6

    Պարենային ապրանքներ*

25.8

-0.2

-1.2

3.3

2.2

14.0

5.8

3.1

4.0

6.3

-3.7

-0.2

5.3

    Ոչ պարենային ապրանքներ

8.9

1.6

2.1

0.2

14.6

4.6

4.3

5.7

3.5

1.6

3.4

-3.4

 1.7 

    Ծառայություններ

129.9

1.9

1.9

11.4

10.3

4.2

2.9

2.1

9.7

3.0

3.2

-0.7

 -0.5
 * Ներառված են ոգելից խմիչքը և ծխախոտը:

 

Աղյուսակ 3. ՀՀ դրամի փոխարժեքը հիմնական արտարժույթների նկատմամբ, դրամ

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար 

                         

  Ժ/շ միջին

405.9

539.5

457.7

306.0

363.3

373.7

372.5

401.8

409.6

415.9

477.9

480.5

482.7

  Ժ/շ վերջ

402.0

552.2

450.2

306.7

377.9

363.4

385.8

403.6

405.6

475.0

483.8

483.9

484.1

 ՀՀ դրամ/Եվրո          

                         

  Ժ/շ միջին

-

498.5

570.4

450.2

507.4

496

518.7

516.4

544.1

552.1

530.6

531.9

545.3

  Ժ/շ վերջ

-

513.8

532.4

435

542.2

481.2

498.7

532.2

559.5

577.5

528.7

512.2

580.1

 ՀՀ դրամ/ՌԴ ռուբլի*    

                         

  Ժ/շ միջին

86.1

19.1

16.2

12.3

11.5

12.3

12.7

12.9

12.9

11.0

7.9

7.2

8.3

  Ժ/շ վերջ

84.0

19.6

15.6

10.5

12.5

11.9

12.0

13.3

12.4

8.2

6.6

7.9

8.4

*1995թ. փոխարժեքը ներկայացված է 1000 ռուսական ռուբլու դիմաց: 

 

Աղյուսակ 4. Սպառողական գների ինդեքսը, տոկոս նախորդ ամսվա նկատմամբ

 

Հունվ.

Փետր.

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգ.

Սեպտ.

Հոկտ.

Նոյ.

Դեկտ.

Ամսական միջին

1998

4.1

3.5

0.3

-1.8

-1.9

-3.1

-4.3

-2.1

-0.1

0.0

1.8

2.8

-0.1

1999

4

0.0

-0.6

0.4

0.5

0.0

-3.2

-0.9

0.3

0.5

0.2

1.0

0.2

2000

1.9

0.1

-0.4

-0.8

-0.3

-0.3

-2.0

-1.3

0.3

0.0

0.9

2.4

0.0

2001

4.6

-0.9

0.0

-0.1

1.6

-1.3

-2.7

-0.7

-1.2

0.1

1.2

2.4

0.2

2002

2.2

-0.7

-0.6

2.5

1.7

-0.5

-5.0

-3.0

-0.6

0.5

2.2

3.6

0.2

2003

4.1

-1.5

-0.5

2.0

1.2

1.4

-5.5

-2.3

2.5

-0.1

2.2

5.2

0.7

2004

2.5

-0.6

0.3

1.2

1.1

-0.1

-2.5

-2.4

-0.7

0.1

0.8

2.3

0.2

2005

5.4

-0.7

-0.9

-0.9

0.1

-1.4

-4.5

-1.4

0.9

0.1

1.1

2.3

0.0

2006

2.5

0.2

0.1

0.3

2.4

-1.2

-0.7

-0.9

-0.3

0.2

1.0

1.6

0.4

2007

2.4

0.2

-0.6

0.1

2.1

-0.3

-3.2

-1.5

0.7

3.1

2.1

1.5

0.5

2008

2.4

1.1

1.4

1.1

1.3

-0.5

-2.2

-0.7

0.5

0.7

0.1

0.1

0.4

2009

1.2

-1.8

1.4

3.2

1.6

-0.3

-2.7

-0.4

0.7

0.5

1.2

2.0

0.5

2010

1.7

0.3

0.8

1.3

1.0

-0.8

-0.8

1.3

-0.2

1.0

1.6

1.8

0.7

2011

3.4

0.9

0.8

-0.2

0.0

-1.4

-3.0

-0.6

0.8

0.3

1.2

2.5

0.4

2012

3.6

-0.9

0.1

-0.6

-1.3

-1.3

-1.5

-0.4

0.8

1.2

1.4

2.1

0.3

2013

2.9

-0.4

0.4

-0.1

0.0

-0.1

0.4

0.3

-0.2

0.3

0.9

1.1

0.5

2014

2.8

-1.2

-0.4

0.5

-0.8

-1.8

-0.9

0.7

0.4

1.0

1.3

3.0

0.4

2015

2.5

-0.1

-0.1

-0.4

-0.5

-1.4

-2.2

0.1

0.1

-0.4

0.6

1.7

0.0

2016

2.2

-1.4

-0.3

-0.3

-0.7

-0.5

-2.3

-0.5

0.1

0.5

1.0

1.1

-0.1

2017

2.6

-0.9

-0.3

1.0

 -0.2

-0.9

-2.6

-0.4

0.2

0.8

2.0

1.5

0.2

 

 Աղյուսակ 5. ՀՀ դրամի միջին ամսական փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, դրամ

 

Հնվ.

Փետ.

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգս.

Սեպտ.

Հոկտ.

Նոյ.

Դեկտ.

1995

405.9

405.3

404

408.1

408.9

409.4

407.8

409.2

406.9

400.1

402.4

402.7

1996

402

402.7

403.4

405.5

406.7

409.2

413.3

418.5

414

416.3

431.1

438.8

1997

452.1

466.6

477.7

482.2

492.3

511.4

504.3

502.1

501.1

500.6

499.9

498.8

1998

497.1

499.1

502.1

502.6

503.1

503

501.7

501.8

506.4

508.3

515.1

518.4

1999

535.6

543.3

537.2

535.5

538.8

545.3

542.8

540.4

534.2

520.7

523.3

523.8

2000

527

527.9

527.5

530.9

534.1

543.6

548.1

540.5

539.8

545

555.5

554.5

2001

553.4

552.2

546

547.8

553.8

555.1

554.1

554.6

554.1

560.8

564.7

564.6

2002

564.1

565.3

572.1

578.3

580.8

580.7

565.7

558.5

564.5

581.5

584.3

584.6

2003

583

586.3

590.4

588.1

586

585.2

579.6

578.1

574.8

563.9

564.6

565.3

2004

568.4

564.4

562.9

556.9

552.7

543.9

525.9

517.6

513.4

506.4

502.7

486.3

2005

491.7

473.4

466

447.9

449.3

449

442.6

461

454.4

449.4

458.3

449.4

2006

451.7

450.1

451

450

439.7

420.6

417.4

401.9

387.9

381.3

376.2

364.6

2007

363.7

356

358.6

363.3

353.8

344.8

338.4

336.9

338.2

330.3

316.9

304.1

2008

306.8

308.7

308.6

309

307.4

304.9

302.4

302

302.6

306.2

305.2

307.8

2009

305.5

305.5

365.7

372.4

372.5

366.7

365.3

372.8

379.9

385.7

387.1

380.5

2010

377.5

380.5

394.2

394.5

385

373.5

366.8

366.4

363.4

360.3

361.4

360.5

2011

365

365.1

368.4

373.6

374.2

374.6

367

367.1

372.3

376.7

382.8

383.2

2012

387.5

388.6

389.1

392

397.9

414.6

412.6

410.8

408.6

406.6

407.1

405.5

2013

406.7

407

414.7

416.3

415.8

412.6

410.5

407.3

408.2

406.1

405

405.3

2014

407.4

411.5

414.2

414.3

413.3

410.9

407.1

409.5

408.8

410

420.5

463.5

2015

475.7

478.4

477.7

474.1

480.3

475.1

477.3

479.8

481.1

472.6

480.2

482.9

2016

486.0

493.6

486.3

481.3

478.4

477.5

476.5

475.5

474.1

475.3

478.5

482.8

2017

486.0

486.5

484.8

485.1

483.4

481.5

479.0

478.6

478.2

480.7

485.4

483.2

 

 Աղյուսակ 6. ՀՀ դրամի միջին ամսական փոխարժեքը Եվրոյի նկատմամբ, դրամ

 

Հնվ.

Փետ.

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգս.

Սեպտ.

Հոկտ.

Նոյ.

Դեկտ.

1999

623.8

609.8

585.7

574.2

573.8

566.1

560.5

574.1

561.1

556.8

541.8

529.9

2000

535

520.2

508.5

502.4

483

514.8

516.2

490.2

472.1

466.9

474.9

498

2001

518.5

508.6

497.5

487.7

486.1

473.7

477.1

498.4

504.9

507.7

501.8

502.8

2002

498.7

491.7

500.5

511.7

531.4

554.4

562.4

546.1

553.3

570.2

584.8

594.8

2003

619.6

631.8

637.2

637.3

677

682.3

659.3

643.3

643.8

659.4

660.7

693.4

2004

717

713.1

690.1

668.7

662

660.3

644.8

630.1

626.4

632.2

651.8

650.8

2005

645.8

616.1

614.6

579.4

571.3

546.4

533.7

566.4

557.5

540.2

540.6

532.7

2006

547.1

537.9

542

550.1

560.8

532.4

529.1

514.6

494.1

480.9

483.7

481.8

2007

472.2

464.9

475.6

490

478.3

462.8

463.9

459

469.9

469.6

465

443.2

2008

451.5

455.1

479.1

487

478.1

474.6

476.9

451.9

434.7

407.6

389.2

417.2

2009

402.6

390.6

477.3

491.1

508.7

514.2

514.2

532

553.1

571.6

577.6

555.5

2010

538

520.7

535

529.9

483.9

455.9

470

473.1

474.5

500.5

494.4

476.4

2011

488.4

498.6

515.8

540.9

537.3

539.3

523.5

526.5

513.4

517.1

519.2

504.6

2012

500.3

514.4

514.2

516

509

519.8

506.7

509.4

524.5

527.5

522.3

532.3

2013

542

544

537

541.8

539.7

543.6

537.7

542.2

545

553.9

546.8

555.7

2014

554.3

561.9

572.5

572.4

567.4

558.4

551.6

545

527.5

519.4

523.4

570.9

2015

554.6

543.4

517.3

510.9

536.7

532.8

525.3

534.3

540.4

531

515.5

525.2

2016

528.5

547.8

540.6

545.7

540.9

536.6

527.1

532.9

531.5

524.1

517.0

509.5

2017

518.2

517.6

518.3

519.6

534.9

540.7

551.7

565.1

570.3

565.2

569.6

571.9

 

Աղյուսակ 7. ՀՀ դրամի միջին ամսական փոխարժեքը ռուսական ռուբլու նկատմամբ, դրամ

 

Հնվ.

Փետ.

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգս.

Սեպտ.

Հոկտ.

Նոյ.

Դեկտ.

1995*

90.2

89.7

81.8

79.4

79.4

83.3

89.2

91.8

89.4

86.8

87.4

85.1

1996*

83.9

82.1

82

82.2

81.7

80.5

79.7

79

76.7

76.4

78.2

79

1997*

80

81.8

82.9

82.9

84.1

87.3

85.8

85.2

84.9

84.6

84

82.7

1998*

80.6

81.3

81.8

82

81.9

81.3

80.4

70.2

28.5

30.5

28.9

25.4

1999

23.1

22.6

22.4

21.1

21.2

21.4

21.9

21.7

21

20.2

19.7

19.4

2000

18.3

18.1

18.3

18.5

18.8

19.1

19.6

19.5

19.4

19.5

19.9

19.8

2001

19.4

19.3

19

19

19.1

19

18.9

18.8

18.8

18.9

18.8

18.6

2002

18.4

18.3

18.3

18.5

18.6

18.5

18

17.7

17.7

18.3

18.3

18.3

2003

18.3

18.4

18.7

18.8

18.9

19.2

19.1

19

18.8

18.7

18.9

19.2

2004

19.7

19.8

19.7

19.4

19.1

18.7

18.1

17.7

17.6

17.4

17.6

17.4

2005

17.6

16.9

16.9

16.1

16.1

15.8

15.4

16.2

16

15.7

15.9

15.6

2006

15.9

16

16.2

16.3

16.3

15.6

15.5

15

14.5

14.2

14.1

13.9

2007

13.7

13.5

13.8

14.1

13.7

13.3

13.2

13.2

13.4

13.3

13

12.4

2008

12.5

12.6

13

13.1

13

12.9

13

12.5

12

11.6

11.2

10.9

2009

9.4

8.5

10.6

11.1

11.7

11.8

11.6

11.8

12.4

13.1

13.4

12.7

2010

12.7

12.6

13.4

13.5

12.7

12

12

12.1

11.8

11.9

11.7

11.7

2011

12.2

12.5

12.9

13.3

13.4

13.4

13.1

12.7

12.1

12.1

12.4

12.2

2012

12.4

13

13.3

13.3

12.9

12.6

12.7

12.9

13

13.1

13

13.2

2013

13.5

13.5

13.5

13.3

13.3

12.8

12.6

12.3

12.5

12.7

12.4

12.3

2014

12

11.7

11.5

11.6

11.9

11.9

11.7

11.3

10.8

10

 9.1

8.2

2015

7.4

7.5

7.9

9

9.5

8.7

8.3

7.3

7.2

7.5

7.4

6.9

2016

6.2

6.4

6.9

7.2

7.3

7.3

7.4

7.3

7.4

7.6

7.4

7.8

2017

8.1

8.3

8.4

8.6

8.5

8.3 

8.0

8.0

8.3

8.3

8.2 

8.3

*1995-98թթ. փոխարժեքը ներկայացված է 1000 ռուսական ռուբլու դիմաց:

 

Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսներ
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ                                                                                     

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի բյուջետային համակարգի և պետական պարտքի հիմնական ցուցանիշները:         

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 07/02/2018:

Նշում՝ 2017 թվականի համար ներկայացված են նախնական ցուցանիշներ:


 

Աղյուսակ 1. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 2. Պետական բյուջեի եկամուտները, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 3. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 4. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ
Աղյուսակ 5. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 6. Պետական բյուջեի եկամուտները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 7. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 8. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 9. Հայաստանի պետական պարտքը 
Աղյուսակ 10. Հայաստանի արտաքին պետական պարտքն ըստ դոնորների, մլն դոլար

 

Աղյուսակ 1. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, միլիարդ դրամ

 

1991

1995

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը եկամուտներ 

   Պետական բյուջե

4.6

94.5

172.1

785.4

690.0

780.4

880.9

946.2

1,071.4

1,144.8

1,167.7

1,171.1

1,237.2

   Համախմբված բյուջե

-

-

204.8

802.9

711.7

804.3

906.1

975.1

1,101.7

1,178.2

1,201.7

1,205.8

-

 Ընդամենը ծախսեր 

   Պետական բյուջե

4.4

125.6

222.9

810.6

929.1

954.3

986.5

1,006.1

1,142.9

1,235.1

1,409.0

1,449.1

1,503.9

   Համախմբված բյուջե

-

-

254.4

829.5

947.6

975.9

1,013.5

1,036.9

1,170.6

1,268.8

1,444.0

1,485.3

-

 Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+) 

   Պետական բյուջե

0.3

-31.1

-50.8

-25.2

-239.1

-173.9

-105.7

-59.9

-71.5

-90.3

-241.3

-278.0

-266.7

   Համախմբված բյուջե

-

-

-49.7

-26.6

-235.9

-171.6

-107.4

-61.8

-68.8

-90.6

-242.3

-279.5

-

Նշում` 1991 թվականը ներկայացված է ԽՍՀՄ ռուբլով: 1991 և 1995 թթ. պետական բյուջեները ներառում են նաև համայնքային բյուջեները:
Համայնքների բյուջեներն առանձնացվել են պետական բյուջեից 1997թ. ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

 

Աղյուսակ 2. Պետական բյուջեի եկամուտները, միլիարդ դրամ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Պետական բյուջեի եկամուտներ

785.4

690

780.4

880.9

946.2

1,071.4

1,144.8

1,167.7

1,171.1

1,237.2

 1. Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր սոցապ. վճարներ

726.1

625.3

699.4

777.4

878.4

1,000.9

1064.1

1,067.9

1,079.7

1,158.1

  1.1 Հարկային եկամուտներ

598.8

503.3

574.1

631.6

725.5

956.0

1012.6

1015.9

1032.9

1105.1

     Ավելացված արժեքի հարկ

318.3

254.2

301.7

328.5

369.7

401.9

440.4

423.9

391.1

408.8

     Ակցիզային հարկ

45.9

42.8

48.1

39.4

49.3

52.1

50.6

49.0

59.7

82.3

     Եկամտահարկ

53.7

60.2

73.9

81.2

91.7

5.8

0.2

-0.2

0.0

-

     Շահութահարկ

86.2

80.8

77.8

97.8

118.7

124.6

103.6

103.7

127.2

110

     Գույքահարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Հողի հարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Մաքսատուրք

37.3

25.1

29.4

36.3

43.0

46.3

48.4

61.5

55.4

72.6

     Հաստատագրված վճար

20.3

23.8

22.0

20.7

14.9

11.0

4.9

3.1

3.2

3.6

      Շրջանառության հարկ

-

-

-

-

-

13.4

15.6

11.9

15.3

18.3

     Եկամտային հարկ

-

-

-

-

-

251.1

289.2

311.7

332.7

341.3

     Այլ հարկային եկամուտներ

37.0

16.4

21.1

27.6

38.3

49.8

59.9

51.4

48.8

68.3

  1.2 Պետական տուրք

22.3

19.0

20.0

22.4

23.8

27.3

39.3

32.4

33.3

37.1

  1.3 Սոցիալական վճարներ

105.0

102.9

105.3

123.4

129.1

17.6

12.2

19.6

13.5

15.8

     Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

105.0

102.9

105.3

123.4

129.1

17.6

12.2

8.7

0.1

-

     Նպատակային սոցիալական վճարներ

-

-

-

-

-

-

-

10.9

13.4

-

 2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ

15.0

21.7

30.6

59.4

18.7

13.3

17.3

29.9

31.4

14.1

 3. Այլ եկամուտներ

44.3

43.0

50.4

44.0

49.1

57.2

63.4

70.0

60.0

64.9

 

Աղյուսակ 3. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը ծախսեր

810.6

929.1

954.3

986.5

1,006.1

1,142.9

1,235.1

1,409.0

1,449.1

1,503.9

 01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

104.8

113.0

143.3

154.1

160.5

188.1

217.3

281.4

292.1

274.5

 02 Պաշտպանություն

121.2

130.2

147.6

145.5

152.8

182.0

190.4

198.5

225.9

294.5

 03 Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործ.

61.7

69.5

67.4

72.5

76.7

91.4

104.8

122.0

120.3

122.5

 04 Տնտեսական հարաբերություններ

89.4

133.8

112.5

84.0

71.1

128.3

83.3

109.8

131.1

129.5

 05 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

3.0

3.9

4.9

6.6

7.0

4.6

4.7

5.7

4.5

5.0

 06 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառ.

14.0

21.1

42.8

43.8

14.3

21.7

31.3

39.2

25.6

12.3

 07 Առողջապահություն

50.0

56.2

56.1

63.3

64.5

64.4

76.6

86.1

88.6

83.2

 08 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

16.0

16.3

16.1

17.6

22.8

18.6

21.4

30.4

26.6

26.0

 09 Կրթություն

103.5

107.5

97.8

106.1

102.8

103.1

115.8

122.3

122.4

124.4

 10 Սոցիալական պաշտպանություն

212.6

243.6

244.2

256.2

291.7

297.4

342.5

383.7

396.8

409.0

 11 Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

34.3

33.9

21.6

36.8

41.9

43.2

47.0

29.9

15.1

23.0

 

Աղյուսակ 4. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, միլիարդ դրամ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Ընդամենը ծախսեր

810.6

929.1

954.3

986.5

1,006.1

1,142.9

1,235.1

1,409.0

1,449.1

1,503.9

 1. Ընթացիկ ծախսեր

717.5

718.3

763.1

812.3

875.6

1,015.4

1,101.3

1,238.9

1,281.8

1,266.8

  Աշխատանքի վարձատրություն

64.1

75.6

78.3

84.7

86.2

101.0

118.7

141.0

142.4

145.3

  Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում

135.3

152.3

159.9

171.5

204.7

215.4

237.4

258.6

162.2

154.3

  Սուբսիդիաներ

87.7

19.0

17.8

19.8

21.1

25.0

28.3

32.9

120.8

112.8

  Տոկոսավճարներ

11.1

16.3

30.4

35.5

40.7

46.7

61.6

74.1

98.3

122.1

  Դրամաշնորհներ

83.2

80.1

94.4

99.4

112.8

122.8

139.4

152.9

158.1

133.0

  Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ

207.9

240.2

244.0

256.4

288.5

294.9

347.7

391.0

405.1

411.1

  Այլ ծախսեր

128.2

134.9

138.3

145.1

121.6

209.5

168.2

188.4

195.0

188.1

 2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

93.1

210.8

191.2

174.2

130.5

127.5

133.7

170.1

167.3

237.1

 

Աղյուսակ 5. Պետական և համախմբված բյուջեների հիմնական ցուցանիշները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

1991

1995

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ընդամենը եկամուտներ  

  Պետական բյուջե

29.0

18.0

16.7

22.0

22.0

22.6

23.3

22.2

23.5

23.7

23.2

23.1

  Համախմբված բյուջե

-

-

19.9

22.5

22.7

23.2

24.0

22.9

24.2

24.4

23.8

23.7

 Ընդամենը ծախսեր 

  Պետական բյուջե

27.4

24.0

21.6

22.7

29.6

27.6

26.1

23.6

25.1

25.6

27.9

28.5

  Համախմբված բյուջե

-

-

24.7

23.2

30.2

28.2

26.8

24.3

25.7

26.3

28.6

29.2

 Պակասուրդ (-)/հավելուրդ (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Պետական բյուջե

1.6

-6.0

-4.9

-0.7

-7.6

-5.0

-2.8

-1.4

-1.6

-1.9

-4.8

-5.5

  Համախմբված բյուջե

-

-

-4.8

-0.7

-7.5

-5.0

-2.8

-1.4

-1.5

-1.9

-4.8

-5.5

Նշում` 1991 թվականը ներկայացված է ԽՍՀՄ ռուբլով: 1991 և 1995 թթ. պետական բյուջեները ներառում են նաև համայնքային բյուջեները:
Համայնքների բյուջեներն առանձնացվել են պետական բյուջեից 1997թ. ուժի մեջ մտած «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն:

 

Աղյուսակ 6. Պետական բյուջեի եկամուտները, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Պետական բյուջեի եկամուտներ

22.0

22.0

22.6

23.3

22.2

23.5

23.7

23.2

23.1

 1. Հարկեր, տուրքեր և պարտադիր սոցապ. վճարներ

20.3

19.9

20.2

20.6

20.6

22.0

22.0

21.2

21.3

  1.1 Հարկային եկամուտներ

16.8

16.0

16.6

16.7

17.0

20.8

20.8

20.1

20.3

     Ավելացված արժեքի հարկ

8.9

8.1

8.7

8.7

8.7

8.8

9.1

8.4

7.7

     Ակցիզային հարկ

1.3

1.4

1.4

1.0

1.2

1.1

1.0

1.0

1.2

     Եկամտահարկ

1.5

1.9

2.1

2.1

2.1

0.1

0.0

0.0

0.0

     Շահութահարկ

2.4

2.6

2.2

2.6

2.8

2.7

2.1

2.1

2.5

     Գույքահարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Հողի հարկ

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

     Մաքսատուրք

1.0

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2

1.1

     Հաստատագրված վճար

0.6

0.8

0.6

0.5

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

     Շրջանառության հարկ

-

-

-

-

-

0.3

0.3

0.2

0.3

     Եկամտային հարկ

-

-

-

-

-

5.5

6.0

6.2

6.5

     Այլ հարկային եկամուտներ

1.0

0.5

0.6

0.7

0.9

1.1

1.2

1.0

1.0

  1.2 Պետական տուրք

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.8

0.6

0.7

  1.3 Սոցիալական վճարներ

2.9

3.3

3.0

3.3

3.0

0.4

0.3

0.4

0.3

     Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

2.9

3.3

3.0

3.3

3.0

0.4

0.3

0.2

0.0

     Նպատակային սոցիալական վճարներ

-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.3

 2. Պաշտոնական դրամաշնորհներ

0.4

0.7

0.9

1.6

0.4

0.3

0.4

0.6

0.6

 3. Այլ եկամուտներ

1.2

1.4

1.5

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.2

 

Աղյուսակ 7. Պետական բյուջեի ծախսերը գործառնական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ընդամենը ծախսեր

22.7

29.6

27.6

26.1

23.6

25.1

25.6

27.9

28.5

 01 Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

2.9

3.6

4.1

4.1

3.8

4.1

4.5

5.6

5.8

 02 Պաշտպանություն

3.4

4.1

4.3

3.9

3.6

4.0

3.9

3.9

4.4

 03 Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործ.

1.7

2.2

1.9

1.9

1.8

4.0

3.9

2.4

2.4

 04 Տնտեսական հարաբերություններ

2.5

4.3

3.2

2.2

1.7

2.8

1.7

2.2

2.6

 05 Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

 06 Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ

0.4

0.7

1.2

1.2

0.3

0.5

0.6

0.8

0.5

 07 Առողջապահություն

1.4

1.8

1.6

1.7

1.5

1.4

1.6

1.7

1.7

 08 Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.6

0.5

 09 Կրթություն

2.9

3.4

2.8

2.8

2.4

2.3

2.4

2.4

2.4

 10 Սոցիալական պաշտպանություն

6.0

7.8

7.1

6.8

6.8

6.5

7.1

7.6

7.8

 11 Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր

1.0

1.1

0.6

1.0

1.0

0.9

1.0

0.6

0.3

 

Աղյուսակ 8. Պետական բյուջեի ծախսերը տնտեսագիտական դասակարգմամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ընդամենը ծախսեր

22.7

29.6

27.6

26.1

23.6

25.1

25.6

27.9

28.5

 1. Ընթացիկ ծախսեր

20.1

22.9

22.1

21.5

20.5

22.3

22.8

24.6

25.2

  Աշխատանքի վարձատրություն

1.8

2.4

2.2

2.3

2.0

2.2

2.5

2.8

2.8

  Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում

3.8

4.8

4.6

4.5

4.8

4.7

4.9

5.1

3.2

  Սուբսիդիաներ

2.5

0.6

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

2.4

  Տոկոսավճարներ

0.3

0.5

0.9

0.9

1.0

1.0

1.3

1.5

1.9

  Դրամաշնորհներ

2.3

2.5

2.7

2.6

2.6

2.7

2.9

3.0

3.1

  Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ

5.8

7.6

7.1

6.8

6.8

6.5

7.2

7.8

8.0

  Այլ ծախսեր

3.6

4.3

4.0

3.8

2.9

4.6

3.5

3.7

3.8

 2. Ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ

2.6

6.7

5.5

4.6

3.1

2.8

2.8

3.4

3.3

 

Աղյուսակ 9. Հայաստանի պետական պարտքը 

 

1995

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

               մլն. ԱՄՆդոլար              

 Արտաքին պետական պարտք

-

859.5

1,099.2

1,577.1

3,300.5

3,569.3

3,739.1

3,899.1

3,785.2

4,316.2

4,805.6

5,494.9

   ՀՀ կառավարության պարտք

-

651.0

896.7

1396.6

2737.9

2952.0

3144.5

3390.8

3345.3

3839.9

4300.9

4893.4

   ՀՀ ԿԲ պարտք

-

175.5

196.2

176.0

562.6

617.3

594.6

508.3

440.0

476.3

504.7

601.5

   ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

19.1

3.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

   Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

13.9

3.3

4.4

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ներքին պետական պարտք

0.5

54.0

114.1

328.9

504.6

565.4

633.0

689.4

656.3

761.5

1,136.5

1,279.7

               մլրդ. դրամ              

 Արտաքին պետական պարտք

-

474.6

494.9

483.7

1,199.5

1,376.9

1,509.0

1,581.6

1,797.9

2,088.0

2,325.6

2,660.1

   ՀՀ կառավարության պարտք

-

359.5

403.7

428.4

995.1

1138.8

1269.0

1375.4

1588.9

1857.5

2081.4

2368.9

   ՀՀ ԿԲ պարտք

-

96.9

88.3

54

204.5

238.1

240.0

206.2

209.0

230.4

244.2

291.2

   ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

10.6

1.4

0

-

-

-

-

-

-

-

-

   Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

7.7

1.5

1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ներքին պետական պարտք

0.2

29.8

51.3

100.9

183.4

218.1

255.5

279.7

311.7

368.4

550.0

619.5

        Դոլարային արտահայտությամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ       

 Արտաքին պետական պարտք

-

45.0

22.4

13.5

35.6

35.2

35.2

35.1

32.6

40.9

45.5

-

    ՀՀ կառավարության պարտք

-

34.1

18.3

12.0

29.6

29.1

29.6

30.5

28.8

36.4

40.7

-

   ՀՀ ԿԲ պարտք

-

9.2

4.0

1.5

6.1

6.1

5.6

4.6

3.8

4.5

4.8

-

    ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

1.0

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

   Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

0.7

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

 Ներքին պետական պարտք 

0.04

2.8

2.3

2.8

5.4

5.6

6.0

6.2

5.7

7.2

10.7

-

        Դրամային արտահայտությամբ, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ            

 Արտաքին պետական պարտք

-

46.0

22.1

13.6

34.7

36.4

35.4

34.7

37.2

41.4

45.8

-

   ՀՀ կառավարության պարտք

-

34.9

18.0

12.0

28.8

30.1

29.7

30.2

32.9

36.8

41.0

-

    ՀՀ ԿԲ պարտք

-

9.4

3.9

1.5

5.9

6.3

5.6

4.5

4.3

4.6

4.8

-

    ՀՀ կառավարության և ՀՀ ԿԲ արտաքին երաշխիքներ

-

1.0

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

    Հատուկ վարկային ծրագրեր

-

0.7

0.1

0.0

-

-

-

-

-

-

-

-

  Ներքին պետական պարտք

0.0

2.9

2.3

2.8

5.3

5.8

6.0

6.1

6.5

7.3

10.8

-

 

Աղյուսակ 10. Հայաստանի արտաքին պետական պարտքն ըստ դոնորների, մլն դոլար

 

2000

2005

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ընդամենը պարտք

859.5

1,099.2

1,577.1

3,299.0

3,569.3

3,739.1

3,899.1

3,785.2

4,317.3

4,805.6

Բազմակողմանի վարկատուներ

661.3

982.9

1,234.7

2,253.7

2,475.4

2,638.9

2,637.0

2,604.6

2,880.0

3,235.8

ՀԲ

397.5

750.9

1,019.1

1,265.5

1,336.9

1,470.2

1,584.9

1,609.2

1,650.6

1741.4

ՎԶԵԲ

48.5

14.8

0.0

10.0

13.7

14.3

25.8

21.3

18.9

20.5

ԳԶՄ հիմնադրամ

18.4

40.8

57.8

62.0

66.3

67.3

67.5

62.9

61.2

63.5

ԵՄ

21.4

-

-

-

33.6

85.7

89.7

79.0

71.0

68.8

ԱՄՀ

175.5

176.4

134.8

740.8

827.5

776.1

584.8

442.1

414.3

412.0

ՕՊԵԿ

-

-

15.0

28.7

28.3

30.7

34.3

34.5

40.4

55.4

ԱԶԲ

-

-

8.1

146.7

165.3

187.9

227.9

311.1

396.5

511.9

ԵՆԲ

-

-

-

-

3.9

6.6

22.1

44.6

128.1

157.2

Եվրասիական զարգ. բանկ

-

-

-

-

-

-

-

-

100.0

205.0

Երկկողմանի վարկատուներ

198.2

116.4

342.4

1,045.3

1,090.6

1,086.5

548.4

504.2

509.5

626.4

Ռուսաստան

114.7

-

-

500.0

500.0

500.0

-

-

7.8

56.4

Գերմանիա

5.7

69.3

125.3

132.7

155.0

193.1

219.8

211.9

189.9

200.4

Ֆրանսիա

2.5

4.2

5.0

4.3

4.1

4.0

5.2

8.7

20.0

79.4

ԱՄՆ

57.7

41.3

37.2

33.1

31.1

29.3

27.5

25.3

23.5

21.8

Ճապոնիա

-

1.6

174.9

374.4

397.2

355.9

290.8

252.6

241.5

239.4

Աբու-Դաբիի հիմնադրամ

-

-

-

0.9

3.1

4.2

5.1

5.7

6.4

6.6

Չինաստանի Ներմուծման-Արտահանման Բանկ

-

-

-

-

-

-

-

-

20.4

22.4

Թուրքմենստան

12.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Շվեյցարիա

5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Առևտրային բանկերից վարկեր

-

-

-

-

2.2

12.9

16.7

16.3

23.2

22.4

ԿԲՍ բանկ (Բելգիա)

-

-

-

-

2.2

4.2

5.7

5.8

5.3

4.7

Ռայֆազն բանկ (Ավստրիա)

-

-

-

-

-

8.7

11

9.7

8.7

8.5

Էռստե բանկ (Ավստրիա)

-

-

-

-

-

-

-

0.7

9.1

9.3

Ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտատոմսեր

-

-

-

-

1.1

0.8

696.9

660.2

903.7

921.0

Արտարժութային պետական պարտատոմսեր

-

-

-

-

-

-

695.3

659.2

902.1

904.4

Պետական պարտատոմսեր

-

-

-

-

1.1

0.8

1.6

0.9

1.5

16.5

 

 

Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

  

ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ կենտրոնական բանկ և Միջազգային առևտրի կենտրոն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 10/05/2017:

Նշում՝ 2004թ-ից ՀՀ վճարային հաշվեկշիռներում իրականացված վերանայումներով պայմանավորված, նախորդող տարիների որոշ ցուցանիշների հետ համադրելիությունը նվազել է:


  

Գծապատկեր 1. Հայաստանի արտաքին առևտուրը
Աղյուսակ 1. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, մլն դոլար
Աղյուսակ 2. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ
Աղյուսակ 3. Հայաստանի ներմուծումն ըստ խոշոր գործընկեր երկրների
Աղյուսակ 4. Հայաստանի արտահանումը դեպի խոշոր գործընկեր երկրներ
Աղյուսակ 5. Հայաստան ներմուծվող խոշոր ապրանքային խմբերը
Աղյուսակ 6. Հայաստանից արտահանվող խոշոր ապրանքային խմբերը

 

Գծապատկեր 1. Հայաստանի արտաքին առևտուրը, մլն դոլար

 

Աղյուսակ 1. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, մլն դոլար

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ

-220.7

-301.7

-123.9

-1,658.9

-1,425.5

-1,261.4

-1,058.9

-1,057.9

-812.9

-883.1

-279.1

-285.5

 Ընթացիկ հաշիվն առանց տրանսֆերտների

-239.0

-387.2

-509.7

-2,347.9

-1,923.4

-1,774.0

-1,643.3

-1,682.6

-1,517.0

-1,523.8

-699.7

-677.6

 Ապրանքների և ծառայությունների ենթահաշիվ

-445.6

-531.8

-782.6

-3,127.5

-2,366.3

-2,326.5

-2,175.6

-2,213.5

-2,320.5

-2,168.4

-1,280.9

-1,068.3

  Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում

 303.6

 454.2

 1,458.8

 1,943.6

 1,559.3

 2,210.7

 2,742.2

 2,917.9

 3,155.9

 3,318.9

 3,136.6

 3,500.7

  Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում

 749.3

 986.0

 2,241.4

 5,071.1

 3,925.6

 4,537.2

 4,917.8

 5,131.4

 5,476.4

 5,487.3

 4,417.6

 4,569.0

 Ապրանքներ

-399.0

-466.9

-634.7

-2,816.3

-2,090.0

-2,065.7

-2,109.8

-2,111.9

-2,196.2

-2,055.4

-1,186.4

-944.4

   Ապրանքների արտահանում

 275.0

 313.8

 1,028.7

 1,106.3

 773.6

 1,197.5

 1,431.6

 1,515.7

 1,635.9

 1,698.1

 1,623.9

 1,890.7

   Ապրանքների ներմուծում

 674.1

 780.7

 1,663.4

 3,922.6

 2,863.6

 3,263.2

 3,541.4

 3,627.6

 3,832.0

 3,753.6

 2,810.3

 2,835.1

 Ծառայություններ

-46.6

-64.8

-147.9

-311.2

-276.3

-260.8

-65.8

-101.6

-124.3

-113.0

-94.5

-123.9

   Ծառայությունների արտահանում

 28.6

 140.4

 430.1

 837.3

 785.7

 1,013.2

 1,310.6

 1,402.2

 1,520.0

 1,620.7

 1,512.7

 1,610.0

   Ծառայությունների ներմուծում

 75.2

 205.3

 578.1

 1,148.5

 1,062.0

 1,274.0

 1,376.4

 1,503.8

 1,644.4

 1,733.7

 1,607.3

 1,733.9

 Եկամուտների ենթահաշիվ

 39.5

 59.0

 206.0

 691.3

 358.8

 458.3

 360.1

 423.1

 682.6

 540.8

 435.4

 221.4

 Ընթացիկ տրանսֆերտներ

 18.4

 85.5

 385.8

 689.1

 497.9

 512.6

 584.5

 624.7

 704.1

 640.7

 420.6

 392.2

 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ

 8.1

 13.0

 84.0

 171.4

 87.9

 98.9

 94.6

 108.4

 84.4

 70.4

 65.3

 34.9

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ

-199.2

-216.1

-203.3

-1,528.8

-1,440.0

-1,318.5

-1,000.9

-758.7

-1,027.6

-845.5

-380.4

-459.8

 Զուտ սխալներ և բացթողումներ

 13.4

 72.6

-163.4

-41.4

-102.4

-155.9

-36.7

 190.7

-299.1

-32.8

-166.6

-209.2

 

Աղյուսակ 2. Հայաստանի վճարային հաշվեկշիռը, տոկոս ՀՆԱ-ի մեջ

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇԻՎ

-17.1

-15.8

-2.5

-14.2

-16.5

-13.6

-10.4

-10.0

-7.3

-7.6

-2.7

-2.7

 Ընթացիկ հաշիվն առանց տրանսֆերտների

-18.6

-20.3

-10.4

-20.1

-22.2

-19.2

-16.2

-15.8

-13.6

-13.1

-6.6

-6.4

 Ապրանքների և ծառայությունների ենթահաշիվ

-34.6

-27.8

-16.0

-26.8

-27.4

-25.1

-21.5

-20.8

-20.9

-18.7

-12.2

-10.1

  Ապրանքների և ծառայությունների արտահանում

 23.6

 23.8

 29.8

 16.7

 18.0

 23.9

 27.0

 27.5

 28.4

 28.6

 29.8

 33.2

  Ապրանքների և ծառայությունների ներմուծում

 58.2

 51.6

 45.7

 43.5

 45.4

 49.0

 48.5

 48.3

 49.2

 47.3

 42.0

 43.3

 Ապրանքներ

-31.0

-24.4

-13.0

-24.1

-24.2

-22.3

-20.8

-19.9

-19.7

-17.7

-11.3

-9.0

   Ապրանքների արտահանում

 21.4

 16.4

 21.0

 9.5

 8.9

 12.9

 14.1

 14.3

 14.7

 14.6

 15.4

 17.9

   Ապրանքների ներմուծում

 52.4

 40.8

 33.9

 33.6

 33.1

 35.2

 34.9

 34.2

 34.5

 32.3

 26.7

 26.9

 Ծառայություններ

-3.6

-3.4

-3.0

-2.7

-3.2

-2.8

-0.6

-1.0

-1.1

-1.0

-0.9

-1.2

   Ծառայությունների արտահանում

 2.2

 7.3

 8.8

 7.2

 9.1

 10.9

 12.9

 13.2

 13.7

 14.0

 14.4

 15.3

   Ծառայությունների ներմուծում

 5.8

 10.7

 11.8

 9.8

 12.3

 13.8

 13.6

 14.2

 14.8

 14.9

 15.3

 16.4

 Եկամուտների ենթահաշիվ

 3.1

 3.1

 4.2

 5.9

 4.1

 4.9

 3.6

 4.0

 6.1

 4.7

 4.1

 2.1

 Ընթացիկ տրանսֆերտներ

 1.4

 4.5

 7.9

 5.9

 5.8

 5.5

 5.8

 5.9

 6.3

 5.5

 4.0

 3.7

 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇԻՎ

 0.6

 0.7

 1.7

 1.5

 1.0

 1.1

 0.9

 1.0

 0.8

 0.6

 0.6

 0.3

 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ

-15.5

-11.3

-4.1

-13.1

-16.7

-14.2

-9.9

-7.1

-9.2

-7.3

-3.6

-4.4

 Զուտ սխալներ և բացթողումներ

 1.0

 3.8

-3.3

-0.4

-1.2

-1.7

-0.4

 1.8

-2.7

-0.3

-1.6

-2.0

 

Աղյուսակ 3. Հայաստանի ներմուծումն ըստ խոշոր գործընկեր երկրների, մլն դոլար

Երկիր

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ռուսաստան

166.2

250.6

828.3

885.4

1052.4

1104.5

1069.3

991.1

995.4

 Չինաստան

2.1

26.1

402.1

402.5

397.1

383.5

414.4

315.5

355.8

 Իրան

72.8

101.0

217.7

217.0

219.5

187.6

206.4

198.3

163.9

 Թուրքիա

29.0

53.1

210.5

240.4

213.1

210.2

230.9

136.5

162.2

 Գերմանիա

31.9

98.9

155.9

162.4

168.9

175.9

175.7

182.1

161.9

 Իտալիա

28.6

44.6

121.1

167.8

166.6

162.9

178.8

148.1

128.2

 Ուկրաինա

22.0

67.2

229.5

232.1

215.9

226.3

201.8

124.6

101.7

 Վրաստան

12.9

39.3

49.7

59.4

48.5

65.3

71.2

66.7

97.6

 ԱՄՆ

83.5

103.2

101.5

133.0

129.9

118.8

112.7

105.1

84.3

 Հնդկաստան

5.1

10.7

45.9

68.7

69.5

67.4

63.4

52.3

71.8

 Բելգիա

41.7

158.4

71.3

64.4

73.7

73.2

89.1

49.4

58.0

 ԱՄԷ

44.5

85.4

36.3

49.1

47.8

67.4

67.5

43.6

55.4

 Բրազիլիա

0.2

2.7

51.3

83.3

93.1

87.3

91.4

61.4

53.0

 Ֆրանսիա

11.9

38.4

76.4

81.3

66.2

62.6

78.7

64.9

52.7

 Շվեյցարիա

28.3

87.9

69.5

78.3

87.0

172.3

146.0

51.6

47.4

 Լեհաստան

2.4

4.2

29.8

35.4

41.7

43.1

47.2

34.0

36.1

 Բուլղարիա

6.2

11.1

112.4

102.2

86.4

68.3

25.5

26.0

34.0

 Ճապոնիա

2.9

2.6

55.6

40.9

63.5

45.9

43.8

45.6

30.9

 Նիդերլանդներ

6.7

11.6

23.0

36.2

36.0

34.0

46.8

29.1

28.0

 Միացյալ թագավորություն

91.2

91.1

34.6

39.9

36.5

44.6

49.3

26.1

26.8

 Ընդամենը ընտրված երկրներ

690.2

1288.3

2922.4

3179.8

3313.2

3400.9

3409.8

2752.0

2745.1

 Ընդամենը ներմուծում

837.5

1691.5

3781.8

4109.3

4266.9

4256.2

4159.5

3257.0

3230.1

 

Աղյուսակ 4. Հայաստանի արտահանումը դեպի խոշոր գործընկեր երկրներ, մլն դոլար

Երկիր

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Ռուսաստան

57.7

115.8

159.9

220.9

277.9

331.9

304.6

225.9

370.9

 Բուլղարիա

0.3

0.8

156.5

152.2

129.3

152.2

85.6

78.9

152.4

 Վրաստան

11.9

34.1

48.2

55.0

78.0

75.2

65.9

114.0

142.5

 Կանադա

0.9

11.4

29.6

70.3

85.0

87.4

93.3

112.1

139.9

 Գերմանիա

10.9

146.7

132.6

157.8

153.0

85.5

158.5

145.0

138.7

 Իրաք

0.0

0.0

0.4

4.9

15.7

47.7

80.6

130.7

137.9

 Չինաստան

0.1

9.2

30.9

16.3

31.0

68.8

171.0

165.2

96.4

 Իրան

31.5

24.9

39.6

94.3

94.2

85.9

83.7

77.9

74.7

 Շվեյցարիա

23.0

34.6

16.9

33.7

71.4

24.7

14.0

40.8

74.6

 ԱՄԷ

7.2

10.2

8.0

9.7

9.2

9.4

12.0

11.1

63.5

 Հոնգ Կոնգ

2.4

0.2

0.3

3.1

1.4

0.7

1.0

5.2

57.6

 Նիդերլանդներ

1.2

130.1

98.6

117.2

79.7

66.4

74.2

47.3

50.8

 Բելգիա

46.5

124.5

72.5

70.5

127.2

131.1

62.4

47.5

41.5

 ԱՄՆ

51.5

61.6

82.3

100.4

87.3

88.4

87.1

54.0

37.9

 Իտալիա

6.0

25.4

4.8

4.6

7.7

23.1

34.5

49.0

31.8

 Սիրիա

0.1

0.5

0.1

0.0

0.2

2.9

18.5

25.4

28.2

 Ռումինիա

0.0

0.3

0.3

0.5

0.6

0.1

0.1

38.4

26.6

 Լեհաստան

0.0

0.7

2.1

0.9

0.6

1.1

3.6

14.6

18.8

 Չնշված երկրներ (Area Nes)

1.4

1.4

31.3

31.5

32.1

16.5

18.2

8.3

14.7

 Բելառուս

1.2

2.5

4.6

5.8

6.5

8.6

9.0

5.5

14.1

 Ընդամենը ընտրված երկրներ

253.9

735.0

919.6

1149.6

1287.9

1307.6

1377.8

1396.8

1713.7

 Ընդամենը արտահանում

335.8

937.0

1011.4

1320.4

1428.1

1467.8

1490.2

1482.7

1775.6

 

Աղյուսակ 5. Հայաստան ներմուծվող խոշոր ապրանքային խմբերը, մլն դոլար

  ԱՏԳԱԱ
ծածկագիր

Անվանում

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2711

 Բնական գազ (նաև հեղուկ)

85.6

96.9

339.5

411.7

520.3

575.6

467.3

432.9

355.5

 2710

 Նավթ և նավթամթերք

88.1

155.5

304.1

370.9

360.5

341.6

321.2

217.4

198.5

 7102

 Ալմաստներ

86.0

270.8

93.9

126.7

96.8

116.4

148.3

87.4

130.0

 3004

 Դեղամիջոցներ

27.4

42.9

80.2

91.5

94.6

109.6

101.0

93.9

93.5

 8517

 Բջջային և այլ հեռախոսային ապարատներ

6.5

15.8

81.4

79.1

69.4

48.9

59.2

46.1

90.0

 2401

 Ծխախոտահումք, ծխախոտի թափոններ

4.1

5.4

16.1

18.4

21.4

47.0

38.3

42.5

60.1

 1001

 Ցորեն և մեսլին

42.4

47.9

87.9

90.6

131.8

108.7

100.8

70.6

58.2

 2208

 Էթիլային սպիրտ և սպիրտային այլ խմիչքներ

1.0

9.1

29.6

27.5

38.7

40.8

38.9

33.7

47.2

 7601

 Ալյումին չմշակված

0.0

0.0

92.6

71.6

63.4

53.3

57.7

59.5

46.1

 3102

 Հանքային կամ քիմիական ազոտական պարարտանյութեր

3.3

6.1

10.5

13.4

22.6

21.8

17.6

21.5

42.9

 2402

 Սիգարներ և սիգարետներ

25.7

42.9

64.7

56.3

53.0

60.0

43.7

43.3

40.7

 8703

 Թեթև մարդատար ավտոմոբիլներ

7.3

37.6

59.2

76.7

60.3

61.6

60.8

87.9

40.3

 5502

 Արհեստական թելից լարան

0.0

1.5

1.9

8.0

11.3

12.7

20.5

31.6

39.9

 1806

 Շոկոլադ և կակաո պարունակող սննդամթերք

4.4

12.4

35.9

38.3

39.7

42.4

38.6

37.6

36.7

 8471

 Հաշվողական մեքենաներ և դրանց բլոկները

8.2

14.5

47.1

38.4

42.2

39.1

38.1

24.3

27.8

 Ընդամենը ընտրվածներ

390.1

759.5

1344.3

1519.1

1625.8

1679.5

1552.1

1330.1

1307.4

 Ընդամենը ներմուծում

837.5

1691.5

3781.8

4109.3

4266.9

4256.2

4159.5

3257.0

3230.1

 

Աղյուսակ 6. Հայաստանից արտահանվող խոշոր ապրանքային խմբերը, մլն դոլար

  ԱՏԳԱԱ
ծածկագիր

Անվանում

2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2603

 Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր

11.7

16.6

210.6

260.6

227.6

279.9

235.9

316.6

356.7

 2402

 Սիգարներ և սիգարետներ

1.8

3.2

8.2

16.3

41.8

68.0

115.9

170.5

210.5

 2208

 Կոնյակ և այլ սպիրտային խմիչքներ

36.0

79.9

95.7

131.2

164.8

186.2

163.7

92.5

152.3

 7108

 Ոսկի

19.2

36.5

28.6

67.3

77.5

73.6

81.9

98.9

131.2

 7102

 Ադամանդ

85.8

263.0

90.3

113.7

79.1

88.1

118.0

77.3

104.7

 7607

 Ալյումինե նրբաթիթեղ

6.2

0.2

78.5

87.0

81.1

80.4

88.5

82.9

78.7

 7115

 Թանկարժեք մետաղներ կամ թանկարժեք մետաղներով երեսպատված   պարագաներ

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.6

78.5

 7402

 Չզտված պղինձ

9.7

42.7

92.6

114.6

104.8

90.2

71.8

65.5

62.6

 7202

 Ֆեռոհամաձուլվածքներ

6.2

235.3

119.6

121.3

106.8

102.4

109.7

55.5

60.6

 2716

 Էլեկտրաէներգիա

16.6

17.9

26.2

87.5

95.2

78.0

81.3

77.5

60.4

 2616

 Թանկարժեք մետաղների հանքաքարեր և խտահանքեր

0.1

0.0

0.5

0.2

24.9

0.0

32.7

31.6

33.2

 0702

 Լոլիկ, թարմ կամ սառեցված

0.0

0.0

0.5

0.0

0.0

0.6

0.2

1.5

22.7

 6201

 Տղամարդկանց վերարկուներ և նմանատիպ արտադրանք

2.2

0.3

0.6

1.3

5.2

11.6

14.4

18.5

20.8

 6203

 Տղամարդկանց կոստյումներ, պիջակներ, տաբատներ

2.2

0.4

1.3

2.1

6.5

9.7

11.7

16.3

20.5

 7113

 Ոսկերչական արտադրատեսակներ

15.5

34.0

13.2

12.2

13.2

21.3

21.5

18.1

18.2

 Ընդամենը ընտրվածներ

213.4

730.6

766.5

1015.4

1028.5

1090.0

1147.2

1127.9

1411.5

 Ընդամենը արտահանում

335.8

937.0

1011.4

1320.4

1428.1

1467.8

1490.2

1482.7

1775.6

Ազգային հաշիվներ
Պետական ֆինանսեր
Վճարային հաշվեկշիռ և արտաքին առևտուր
Գներ և փոխարժեքներ
Դրամավարկային ցուցանիշներ

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի տնտեսական աճի և անվանական ՀՆԱ-ի տվյալներն ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի, ծախսային բաղադրիչների և եկամուտների ձևավորման աղբյուրների:

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 24/11/2017:

* 1991 թվականի համար տվյալները ներկայացվում են ԽՍՀՄ ռուբլով:  


 

Գծապատկեր 1.  Տնտեսական աճը Հայաստանում
Գծապատկեր 2. Տնտեսական աճի համաթիվը տնտեսության հիմնական ճյուղերում
Աղյուսակ 1. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի
Աղյուսակ 2. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների
Աղյուսակ 3. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի
Աղյուսակ 4. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների
Աղյուսակ 5. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ եկամուտների

 

 Գծապատկեր 1. Տնտեսական աճը Հայաստանում

 

Գծապատկեր 2. Տնտեսական աճի համաթիվը տնտեսության հիմնական ճյուղերում (1990 թվականը՝ 100 տոկոս)


Աղյուսակ 1. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի, տոկոս նախորդ տարվա համեմատ

 

1991

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ՀՆԱ

-11.7

6.9

5.9

13.9

6.9

-14.1

2.2

4.7

7.2

3.3

3.6

3.2

0.2

  Արդյունաբերություն

-4.0

2.6

6.6

5.6

2.1

-5.2

8.9

13.6

6.3

6.3

-0.9

6.2

4.8

  Գյուղատնտեսություն

-2.3

3.9

-1.0

11.2

3.3

5.9

-16.0

14.0

9.5

7.6

6.1

13.2

-5.8

  Շինարարություն

-24.7

-5.8

28.9

27.9

11.3

-41.6

3.3

-12.2

4.8

-7.4

-4.5

-3.1

-10.8

  Առևտուր

-20.6

73.0

8.8

13.4

8.0

-5.3

3.4

4.8

4.8

1.8

3.4

-8.3

1.2

  Ծառայություններ

-8.5

5.2

1.0

15.4

3.5

-3.8

5.3

6.7

8.0

3.1

7.8

4.0

4.8

  Այլ

-34.2

-

19.1

13.5

18.4

-24.5

12.4

-2.4

8.2

5.6

0.9

-3.4

-5.4

 

Աղյուսակ 2. Տնտեսական աճը Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների, տոկոս նախորդ տարվա համեմատ

 

1991

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ՀՆԱ

-11.7

6.9

5.9

13.9

6.9

-14.1

2.2

4.7

7.2

3.3

3.6

3.2

0.2

  Վերջնական սպառում

-2.6

8

7.7

9.9

4.5

-4

3.9

2.6

7.7

1.6

0.7

-6.2

-0.5

    Տնային տնտեսություններ

-4.2

9.1

8.3

8.8

5.4

-4.5

3.8

2.4

9.1

0.9

1.0

-7.8

-1.3

    Ոչ առևտրային կազմ-ներ

-67.9

-24.5

8.4

-6.5

15.2

27.7

21.1

95.7

8.2

2.6

-0.3

3.9

8.9

    Պետական հիմնարկներ

7.8

0.2

2.8

19

-1.9

-1.2

3.9

1.9

-1.4

7.6

-1.2

4.7

4.1

  Համախառն կուտակում

-15.8

-16

5.2

26.9

12.6

-30.9

0.5

-5.2

0.5

-9.1

-3.0

-1.2

-8.7

  Զուտ արտահանում (Ա/Ծ)

-74.2

-10.3

-1.2

11.2

26.8

-24.3

5.1

-15.1

-14.1

-16.2

-11.7

-46.1

-20.6

    Արտահանում

18.5

-49.1

19

15.9

-13.1

-10.4

26.5

14.7

8.4

8.6

6.4

4.9

19.1

    Ներմուծում

32.1

-31.2

7.2

14.3

7.3

-19.2

12.8

-1.4

-2.8

-2.1

-1.0

-15.1

7.6

 

Աղյուսակ 3. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ տնտեսության հիմնական ճյուղերի, միլիարդ դրամ

 

1991*

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ՀՆԱ

16.0

522.3

1,031.3

2,242.9

3,568.2

3,141.7

3,460.2

3,777.9

4,266.5

4,555.6

4,828.6

5,043.6

5,079.9

   Արդյունաբերություն

5.6

126.7

259.9

488.4

466.2

425.4

537.7

647.8

686.1

740.2

771.4

822.5

849.9

   Գյուղատնտեսություն

3.8

212.8

239.6

428.3

581.3

530.5

588.2

767.9

764.2

839.8

872.6

868.7

809.7

   Շինարարություն

1.8

34.1

105.5

440.3

903.0

584.4

599.5

491.1

501.1

476.6

448.8

474.1

406.2

   Առևտուր

0.7

49.8

101.8

255.2

411.5

396.2

444.7

476.7

514.9

548.6

570.4

551.5

537.8

   Ծառայություններ

3.3

97.4

246.4

464.2

856.0

923.1

965.2

1078.3

1434.8

1535.6

1719.0

1880.2

2059.7

   Այլ

0.8

1.5

78.2

166.6

350.3

282.0

324.9

316.1

365.3

414.9

446.4

446.6

416.6

Նշում՝ տվյալները ներկայացված են.
    2000-2005թթ. համար ըստ 1993թ. ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգչի
    2008-2011թթ. համար ըստ 1993թ.  ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի
    2012-2016թթ․ համար ըստ 2008թ. ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի

 

Աղյուսակ 4. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ ծախսային բաղադրիչների, միլիարդ դրամ

 

1991*

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 ՀՆԱ

16.0

522.3

1031.3

2242.9

3568.2

3141.7

3460.2

3777.9

4266.5

4555.6

4828.6

5043.6

5079.9

  Վերջնական սպառում

12.1

613.4

1123.5

1930.0

2918.8

2944.0

3289.5

3649.4

4184.3

4514.9

4714.3

4599.4

4614.0

    Տնային տնտեսություններ

9.1

554.3

997.6

1690.3

2549.4

2518.4

2829.3

3144.5

3700.4

3951.2

4110.2

3916.0

3884.6

    Ոչ առևտրային կազմ-ներ

0.1

0.8

4.1

3.0

4.3

6.6

8.0

16.5

18.4

20.0

20.5

22.1

23.7

    Պետական հիմնարկներ

2.9

58.3

121.8

236.6

365.0

419.0

452.3

488.4

465.5

543.7

583.6

661.3

705.7

  Համախառն կուտակում

6.3

96.2

192.3

683.3

1458.4

1089.2

1137.3

1030.6

1080.6

1014.2

1007.8

1045.6

936.9

  Զուտ արտահանում (Ա/Ծ)

-3.1

-199.8

-280.2

-323.4

-913.8

-864.9

-847.3

-891.5

-888.8

-903.7

-892.4

-612.2

-487.6

    Արտահանում

-

125.0

241.1

646.2

536.9

486.2

720.8

897.5

1176.1

1291.9

1379.3

1499.4

1679.7

    Ներմուծում

-

324.8

521.3

969.6

1450.7

1351.0

1568.1

1789.0

2065.0

2195.7

2271.7

2111.5

2167.3

  Վիճակագրական շեղում

0.6

12.5

-4.2

-47.0

104.8

-26.6

-119.4

-10.6

-109.6

-69.8

-1.1

10.8

16.6

Նշում՝ տվյալները ներկայացված են.
    2000-2011թթ. համար ըստ 1993թ. ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգչի
    2012-2016թթ․ համար ըստ 2008թ. ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի

 

Աղյուսակ 5. Անվանական ՀՆԱ-ն Հայաստանում ըստ եկամուտների, միլիարդ դրամ

 

1991*

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 ՀՆԱ

16.0

522.3

1031.3

2242.9

3568.2

3141.7

3460.2

3777.9

4266.5

4555.6

4828.6

5043.6

 Աշխատավարձ

8.4

205.3

440.6

884.3

1328.4

1207.7

1284.4

1383.9

1471.4

1547.0

1629.6

1734.2

 Արտադրության և ներմուծման զուտ հարկեր

1.0

26.0

109.7

230.7

455.0

383.2

441.4

466.0

514.7

566.9

614.5

599.5

    Արտադրանքի զուտ հարկեր

0.9

19.4

94.2

192.9

405.3

332.6

389.1

412.3

458.2

506.4

546.3

535.8

    Արտադրության այլ զուտ հարկեր

0.1

6.6

15.5

37.8

49.7

50.7

52.3

53.7

56.5

60.5

68.2

63.7

 Համախառն շահույթ և խառը եկամուտ

6.6

291.0

481.0

1127.9

1784.8

1550.7

1734.4

1928.1

2280.4

2441.7

2584.5

2710.0

    Հիմնական կապիտալի սպառում

2.4

74.7

150.3

284.1

375.0

341.0

389.5

404.1

539.2

580.5

614.0

697.2

    Զուտ  շահույթ և զուտ խառը եկամուտ

4.2

216.3

330.7

843.8

1409.8

1209.7

1344.9

1524.0

1741.2

1861.2

1970.6

2012.8

Նշում՝ տվյալները ներկայացված են.
    2000-2008թթ. համար ըստ 1993թ. ՏԳՏՀԴ (NACE 1.1.) դասակարգչի
    2009-2011թթ. համար ըստ 1993թ.  ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի
    2012-2015թթ․ համար ըստ 2008թ. ՏԳՏԴ խմբ, 2 (NACE 2) դասակարգչի