Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակ

Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը նկարագրող տվյալներ

 

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն և ՀՀ կենտրոնական բանկ:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 09/11/2017: 

1Տնտեսության ճյուղերի համար ներկայացված են համախառն թողարկման աճի տվյալները:
2Այդ թվում՝ ձկնորսություն:
32017թ. հունվար-սեպտեմբերի տվյալներում ներառված չեն արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերի շրջանակներում ստացված միջոցները և կատարված ծախսերը:
4Ներառված են ալկոհոլային խմիչքները և ծխախոտը:
5ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով  արտերկրներից մուտք եղած ընդամենը  փոխանցումներ:

 

Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, տոկոս 

 

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Տարեկան

Հունվար-հունիս1

Հունվար-սեպտեմբեր1

 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ

4.1

3.0

0.5

4.1

5.3

6.1

3.8

1.6

5.1

 ՀՆԱ-ի իրական աճ

3.6

3.2

0.2

4.0

3.5

5.9

4.1

0.9

-

  Գյուղատնտեսության աճ2

6.1

13.2

-5.8

15.3

3.2

-1.3

11.6

-2.4

-9.6

     որից՝ Բուսաբուծության ոլորտի թողարկում

6.9

15.4

-11.7

38.7

2.2

-6.5

15.0

-6.0

-17.1

  Արդյունաբերության աճ

-0.9

6.2

4.8

5.1

8.9

12.4

4.8

7.1

11.9

     որից՝ Մշակող արդյունաբերություն

6.0

-4.0

4.4

-2.1

5.1

17.5

-3.8

5.6

15.1

             Հանքագործություն

-6.4

57.9

14.9

34.8

18.8

8.9

40.5

13.7

10.6

             Էներգետիկա

-15.2

6.6

1.8

3.5

11.4

0.5

4.7

5.8

2.9

             Ջրամատակարարում

11.9

41.0

6.8

9.6

8.2

9.0

9.9

7.1

8.8

  Շինարարության աճ

-4.5

-3.1

-10.8

0.6

-7.8

-10.0

0.1

-9.3

-6.4

  Առևտրի ոլորտի աճ

3.4

-8.3

1.2

-5.1

-0.3

12.6

-5.6

-0.1

12.5

  Ծառայությունների աճ (առանց առևտրի)

7.8

4.0

4.8

3.3

8.3

10.9

2.5

8.1

12.8

 Արտաքին առևտրաշրջանառության աճ (դոլարային գներով)

1.8

-20.9

7.4

-20.6

2.7

24.0

-20.0

5.7

21.7

  Արտահանում

4.6

-4.0

20.0

-1.3

16.7

21.0

-0.9

19.6

19.1

  Ներմուծում

0.9

-26.8

1.6

-27.2

-3.7

25.8

-26.6

-0.8

23.2

  Զուտ արտահանում (ապրանքների հաշվեկշիռ) ՀՆԱ նկատմամբ

-24.8

-16.8

-14.3

-19.2

-15.3

-18.4

-17.2

13.5

-

 Հարկաբյուջետային ցուցանիշներ3 

  Պետբյուջեի եկամուտների աճ

6.9

2.0

0.3

0.3

1.6

6.3

2.5

-0.9

5.0

     Որից՝ հարկեր և տուրքեր

6.3

0.4

1.1

0.3

2.2

7.4

1.2

0.0

6.2

  Պետբյուջեի ծախսերի աճ

8.1

14.1

2.8

15.7

6.2

-1.9

16.3

3.0

-0.9

  Պետբյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ

-1.9

-4.8

-5.5

-2.9

-4.2

-1.8

-3.1

-4.1

-

  Պետական պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ

43.7

48.7

56.6

-

-

-

-

-

-

 Սպառողական գների աճ (ժ/շ վերջ)

4.6

-0.1

-1.1

0.0

-1.0

1.2

-2.0

-3.7

-1.7

  Որից՝ Պարենային ապրանքներ4

6.3

-3.7

-0.2

-2.4

-1.2

3.9

-6.2

-5.9

-2.9

           Ոչ պարենային ապրանքներ

1.6

3.4

-3.4

4.1

-2.1

-1.6

3.6

-3.5

-0.8

           Ծառայություններ

3.0

3.2

-0.7

1.1

0.0

-0.8

1.1

-0.7

-0.6

 Սպառողական գների աճ (ժ/շ միջին)

3.0

3.7

-1.4

5.1

-1.5

0.5

4.7

-1.6

0.6

 ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժեզրկում (ժ/շ վերջ)

  ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ

17.1

1.8

0.0

-0.5

-1.5

-0.7

-0.3

-1.9

-1.1

  Եվրոի նկատմամբ

3.2

-8.4

-3.1

-8.5

0.3

7.0

-8.0

0.3

10.2

  ՌԴ ռուբլու նկատմամբ

-34.5

-18.8

19.0

4.4

12.4

2.8

-11.0

13.1

4.9

 Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ

  ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման (ռեպո) տոկոսադրույք

8.5

8.8

6.3

10.5

7.5

-

10.3

6.8

-

  Պետական միջնաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերություն

12.5

15.5

10.1

14.7

13.5

9.0

14.9

11.0

8.0

  Ավանդների տոկոսադրույք (> 1 տարի, ֆիզ. անձինք, դրամով)

13.3

14.8

12.5

14.8

13.4

11.5

14.9

13.0

10.5

  Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույք (դրամով)   

11.9

12.3

12.9

11.9

12.8

11.6

11.7

11.6

11.8

  Վարկեր դրամով (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք)

14.7

13.8

12.9

14.1

13.0

12.8

14.2

14.3

12.5

  Վարկեր ԱՄՆ դոլարով (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք)

10.9

9.9

9.2

11.1

9.9

8.9

10.3

10.1

9.2

 Դրամավարկային ընտրված ցուցանիշներ 

  Փողի զանգվածի աճ

8.3

10.8

17.5

6.2

13.9

18.7

7.0

14.1

18.8

   Կառավարության վարկավորման աճ (բանկերի կողմից)

-405.2

11.2

190.5

-220.7

351.6

102.7

-466.6

352.4

74.2

   Տնտեսության վարկավորման աճ (բանկերի կողմից)

21.0

-3.5

6.0

14.1

1.5

6.2

12.1

2.2

7.7

   Ավանդների աճ (բանկերում)

14.2

13.9

18.5

10.4

17.0

18.4

11.4

16.9

18.7

      Որից՝ արտարժութային ավանդների աճ

22.7

16.3

11.2

17.6

15.9

12.0

20.3

14.3

11.5

   Կանխիկ դրամի աճ (բանկերից դուրս)

-9.4

-0.8

13.1

-8.6

0.5

20.5

-8.4

2.4

19.2

  Փողի բազա (առանց ԾԻԳ հաշիվների), մլրդ դրամ

886.8

921.3

1,042.3

4,921.8

4,964.0

5,567.6

7,559,324

7,551,184

8,491,956

 Արտերկրից դրամական փոխանցումների ներհոսքի աճ5 

   ԱՄՆ դոլարով

-7.8

-23.2

-6.1

-28.4

-8.8

16.4

-26.4

-10.9

16.4

   ՀՀ դրամով

-6.6

-11.5

-5.7

-17.2

-7.6

16.6

-14.2

-10.5

16.8

 Էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճ

0.5

0.6

-6.2

1.5

-4.9

5.2

3.8

-6.5

6.5

Միջազգային համադրումներ

Միջազգային համադրումներ

Այս բաժնում ներկայացվում է տարածաշրջանի ընտրված երկրների համար տնտեսական հիմնական ցուցանիշների համեմատականը:

Աղբյուրը` Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, "World Economic Outlook Database, October 2017"

Տվյալները թարմացվել են` 16/10/2017:

* ԱՄՀ գնահատական:


   

  

 

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Բնակչություն, մլն մարդ 

    Հայաստան

3.2

3.1

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0*

3.0*

    Ադրբեջան

7.7

8.1

8.6

8.9

9.0

9.0

9.1

9.2

9.3

9.3

9.4

9.5*

    Վրաստան

4.8

4.4

4.2

4.1

4.0

3.9

3.9

3.8

3.8

3.7

3.7

3.7*

    Թուրքիա

60.2

64.7

68.9

71.5

72.6

73.7

74.7

75.6

76.7

77.7

78.7

79.8

    Ռուսաստան

148.3

146.4

143.6

143.1

143.1

143.2

143.2

143.3

143.4

143.4

143.5

143.4

    Բելառուս

10.2

10.0

9.7

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

    Ուկրաինա

50.9

48.7

46.7

46.0

45.8

45.6

45.5

45.4

45.2

42.8

42.6

42.4

    Մոլդովա

3.7

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

 ՀՆԱ, 1 շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար 

    Հայաստան

399.6

620.6

1628.1

3913.4

2911.8

3121.8

3417.2

3575.5

3732.0

3889.0

3529.0*

3532.6*

    Ադրբեջան

312.8

647.8

1541.2

5212.8

4933.4

5847.3

7106.0

7471.8

7936.5

8048.8

5396.4

3956.4*

    Վրաստան

397.8

689.4

1522.4

3158.9

2693.7

2951.2

3710.7

4130.5

4266.6

4428.3

3761.9

3871.8*

    Թուրքիա

3877.1

4218.9

7277.9

10691.7

8881.7

10475.6

11140.9

11552.6

12395.4

12022.2

10914.9

10817.4

    Ռուսաստան

2271.3

1905.9

5713.4

12468.4

9178.5

11445.1

14326.1

15425.3

16022.7

14388.0

9521.1

8945.6

    Բելառուս

1000.2

1277.1

3115.5

6366.2

5170.4

6023.1

6472.7

6938.1

7977.1

8316.0

5941.2

4989.3

    Ուկրաինա

752.3

664.4

1909.8

4095.4

2655.0

2982.8

3589.6

3872.5

3968.8

3095.1

2135.2

2198.8

    Մոլդովա

391.7

361.6

832.4

1697.2

1525.9

1632.8

1971.5

2046.2

2244.5

2245.5

1828.4

1907.4

 Տնտեսական աճ (իրական ՀՆԱ-ի աճ), % 

    Հայաստան

8.0

5.9

14.1

6.9

-14.2

2.2

4.7

7.1

3.3

3.6

3.2

0.2

    Ադրբեջան

-13.0

6.2

26.4

10.8

9.3

5.0

-1.6

2.2

5.8

2.7

0.6

-3.1

    Վրաստան

2.6

2.5

9.6

2.4

-3.7

6.2

7.2

6.4

3.4

4.6

2.9

2.7

    Թուրքիա

7.2

6.6

9.0

0.8

-4.7

8.5

11.1

4.8

8.5

5.2

6.1

3.2

    Ռուսաստան

-4.1

10.0

6.4

5.2

-7.8

4.5

5.1

3.7

1.8

0.7

-2.8

-0.2

    Բելառուս

-11.1

5.8

9.4

10.2

0.2

7.7

5.5

1.7

1.0

1.8

-3.8

-2.6

    Ուկրաինա

-12.1

5.9

3.1

2.2

-15.1

0.3

5.5

0.2

0.0

-6.6

-9.8

2.3

    Մոլդովա

-1.4

2.1

7.5

7.8

-6.0

7.1

6.8

-0.7

9.4

4.8

-0.4

4.3

 Գնաճ (ՍԳԻ, միջին), %

    Հայաստան

176.7

-0.8

0.7

9.0

3.5

7.3

7.7

2.5

5.8

3.0

3.7

-1.4

    Ադրբեջան

411.8

1.8

9.7

20.8

1.6

5.7

7.9

1.0

2.4

1.4

4.0

12.4

    Վրաստան

162.7

4.0

8.2

10.0

1.7

7.1

8.5

-0.9

-0.5

3.1

4.0

2.1

    Թուրքիա

89.6

55.0

8.2

10.4

6.3

8.6

6.5

8.9

7.5

8.9

7.7

7.8

    Ռուսաստան

197.5

20.8

12.7

14.1

11.7

6.9

8.4

5.1

6.8

7.8

15.5

7.0

    Բելառուս

709.3

168.6

10.3

14.8

13.0

7.7

53.2

59.2

18.3

18.1

13.5

11.8

    Ուկրաինա

376.7

28.2

13.5

25.2

15.9

9.4

8.0

0.6

-0.3

12.1

48.7

13.9

    Մոլդովա

30.2

31.2

11.9

12.7

0.0

7.4

7.7

4.6

4.6

5.1

9.6

6.4

 Գործազրկության մակարդակ, % 

    Հայաստան

-

-

31.2

16.4

18.7

19.0

18.4

17.3

16.2

17.6

18.5

18.8*

    Ադրբեջան

-

-

7.6

6.1

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0*

    Վրաստան

-

10.3

13.8

16.5

16.9

16.3

15.1

15.0

14.6

12.4

12.0

11.8*

    Թուրքիա

7.1

6.0

9.5

10.0

13.1

11.1

9.1

8.4

9.0

9.9

10.3

10.9

    Ռուսաստան

9.4

10.6

7.1

6.2

8.2

7.3

6.5

5.5

5.5

5.2

5.6

5.5

    Բելառուս

2.9

2.1

1.7

0.9

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.5

0.9

1.0

    Ուկրաինա

14.8

11.5

7.2

6.4

8.8

8.1

7.9

7.5

7.2

9.3

9.1

9.3

    Մոլդովա

14.4

8.5

7.3

4.0

6.4

7.4

6.7

5.6

5.1

3.9

4.9

4.2

 Ընթացիկ հաշվի մնացորդ, ՀՆԱ-ի % 

    Հայաստան

-17.0

-15.8

-2.5

-14.2

-16.5

-13.6

-10.4

-10.0

-7.3

-7.6

-2.6

-2.3

    Ադրբեջան

-13.2

-3.5

1.3

35.5

23.0

28.0

26.5

21.9

16.1

13.3

-0.4

-3.6

    Վրաստան

-18.2

-5.8

-11.1

-22.0

-10.5

-10.2

-12.8

-11.7

-5.8

-10.7

-12.0

-13.3*

    Թուրքիա

-1.0

-3.6

-4.2

-5.2

-1.8

-5.8

-8.9

-5.5

-6.7

-4.7

-3.7

-3.8

    Ռուսաստան

2.1

16.3

10.3

5.8

3.8

4.1

4.8

3.2

1.5

2.8

5.1

2.0

    Բելառուս

-4.5

-3.6

1.5

-8.2

-12.5

-14.5

-8.2

-2.8

-10.0

-6.6

-3.3

-3.6

    Ուկրաինա

-3.0

4.6

2.8

-6.8

-1.4

-2.2

-6.3

-8.1

-9.2

-3.9

-0.3

-4.1

    Մոլդովա

-5.9

-7.5

-7.6

-16.1

-8.2

-7.5

-11.7

-7.5

-5.2

-5.3

-5.0

-3.8

 Համախառն պետական պարտք, ՀՆԱ-ի %

    Հայաստան

-

39.4

20.5

14.6

34.1

33.7

35.7

36.5

38.0

41.4

46.8

53.5

    Ադրբեջան

19.2

22.8

13.5

7.3

12.4

12.5

11.4

13.9

12.8

14.4

35.0

51.1*

    Վրաստան

-

67.7

39.9

31.2

41.0

42.4

36.5

34.8

34.7

35.6

41.4

44.6

    Թուրքիա

-

51.6

50.8

38.3

43.9

40.1

36.5

32.7

31.3

28.7

27.5

28.1*

    Ռուսաստան

-

55.7

14.8

7.4

9.9

10.6

10.8

11.5

12.7

15.6

15.9

15.6

    Բելառուս

-

-

8.4

21.0

33.4

36.5

53.9

37.0

36.9

39.5

53.3

53.9

    Ուկրաինա

-

43.8

17.1

19.7

34.1

40.6

36.9

37.5

40.5

70.3

79.3

81.2

    Մոլդովա

79.5

88.7

39.2

22.0

32.4

30.5

29.0

30.9

29.6

36.0

44.8

43.2

 

ՀԶՆ և աղքատություն

ՀԶՆ և աղքատություն

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի աղքատության հիմնական ցուցանիշները:    

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 05/12/2017: 

Նշում՝ Բոլոր տվյալները համադրելի են և ներկայացվում են ըստ 2009 թվականի աղքատության գնահատման ՀՀ ԱՎԾ մեթոդաբանության:


 

Աղյուսակ 1. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները Հայաստանում 
Աղյուսակ 2. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրերի
Աղյուսակ 3. Աղքատության մակարդակն ըստ սեռի
Աղյուսակ 4. Աղքատության մակարդակն ըստ կրթության մակարդակի
Աղյուսակ 5. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ մարզերի

 

Աղյուսակ 1. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները Հայաստանում 

 

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Աղքատության մակարդակ, տոկոս

53.5

27.6

34.1

35.8

35

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

 Շատ աղքատության մակարդակ, տոկոս

32.6

12.6

20.1

21.3

19.9

13.5

13.3

10.9

10.4

9.8

 Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, տոկոս

4.4

1.6

3.6

3.0

3.7

2.8

2.7

2.3

2.0

1.8

 Աղքատության խորություն, տոկոս

-

5.1

7.8

8.1

7.9

5.6

5.9

4.5

4.7

4.3

 Աղքատության սրություն, տոկոս

-

1.4

2.4

2.5

2.4

1.6

1.7

1.3

1.3

1.1

 Աղքատության վերին ընդհանուր գիծ, դրամ*

-

29,903

30,920

33,517

36,158

37,044

39,193

40,264

41,698

40,867

 Աղքատության ստորին ընդհանուր գիծ (շատ աղքատ), դրամ*

-

24,388

25,217

27,410

29,856

30,547

32,318

33,101

34,234

33,418

 Աղքատության պարենային կամ ծայրահեղ գիծ, դրամ*

-

17,644

17,483

19,126

21,306

21,732

22,993

23,384

24,109

23,313

 Ջինիի գործակից (ըստ սպառման)

-

0.242

0.257

0.265

0.267

0.269

0.271

0.277

0.279

0.286

 Ջինիի գործակից (ըստ եկամուտների)

-

0.339

0.355

0.362

0.371

0.372

0.372

0.373

0.374

0.375

* մեկ չափահասին համարժեք

 

Աղյուսակ 2. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրերի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Աղքատության մակարդակ, ընդամենը

27.6

34.1

35.8

35.0

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

 Երևանում

20.1

26.7

27.1

27.5

25.6

25.5

25.2

25.0

24.9

 Այլ քաղաքներում

35.8

41.5

45.4

43.6

40.2

39.3

35.1

34.4

33.2

 Գյուղերում

27.5

34.9

36.0

34.5

32.1

31.7

29.9

30.4

30.4

Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, ընդամենը

1.6

3.6

3.0

3.7

2.8

2.7

2.3

2.0

1.8

 Երևանում

1.1

2.1

2.2

2.7

2.2

2.1

2.0

2.0

1.9

 Այլ քաղաքներում

2.8

7.4

6.1

6.6

4.4

3.8

2.9

2.4

2.1

 Գյուղերում

1.2

1.7

1.1

2.2

2.1

2.2

2.0

1.7

1.4

 

Աղյուսակ 3. Աղքատության մակարդակն ըստ սեռի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Աղքատության մակարդակ, ընդամենը

27.6

34.1

35.8

35.0

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

 Տղամարդիկանց շրջանում

27.8

33.1

35.6

34.5

32.6

31.7

29.9

30.1

28.5

 Կանանց շրջանում

27.3

36.9

35.9

35.5

32.2

32.2

30.0

29.5

30.2

 Երեխաների շրջանում (մինչև 5 տարեկաններ)

32.0

39.6

42.7

45.3

38.8

41.9

34.4

34.4

33.7

 

Աղյուսակ 4. Աղքատության մակարդակն ըստ կրթության մակարդակի*, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Տարրական և ցածր

36.1

46.4

41.1

46.0

35.2

42.1

42.7

54.4

41.0

 Թերի միջնակարգ

40.1

45.4

44.9

42.1

41.5

39.0

36.5

43.5

37.6

 Միջնակարգ ընդհանուր

30.2

37.4

40.4

38.6

36.5

35.5

33.9

33.4

32.6

 Միջնակարգ մասնագիտական

21.9

30.3

30.8

30.8

29.8

28.6

26.9

24.6

27.1

 Բարձրագույն

14.7

16.9

18.2

19.4

17.4

18.5

17.6

15.7

16.8

*16 և բարձր տարիքի բնակչության համար

 

Աղյուսակ 5. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ մարզերի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Աղքատության մակարդակ, ընդամենը

27.6

34.1

35.8

35.0

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

  Երևան

20.1

26.7

27.1

27.5

25.6

25.5

25.2

25.0

24.9

  Արագածոտն

20.3

25.4

28.9

20.7

21.2

22.7

18.7

16.1

15.7

  Արարատ

31.3

39.8

42.4

39.3

34.6

32.4

28.5

27.3

26.9

  Արմավիր

24.5

31.3

33.0

37.0

34.3

31.3

29.0

29.6

30.0

 Գեղարքունիք

32.0

40.4

43.6

37.0

35.5

35.8

32.3

32.1

28.8

  Լոռի

34.2

41.7

45.9

45.4

38.7

38.6

36.4

36.2

35.8

  Կոտայք

39.5

43.0

46.8

45.5

42.5

42.5

37.2

35.9

35.4

  Շիրակ

42.4

47.2

48.3

47.7

46.0

45.9

44.2

45.3

45.5

  Սյունիք

20.3

23.4

26.8

26.8

25.6

25.2

24.2

24.5

24.2

  Վայոց ձոր

21.1

30.3

37.1

29.9

20.7

21.0

18.2

16.0

18.8

  Տավուշ

23.2

31.3

26.1

26.7

27.5

27.7

30.6

35.3

33.8

Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, ընդամենը

1.6

3.6

3.0

3.7

2.8

2.7

2.3

2.0

1.8

  Երևան

1.1

2.1

2.2

2.7

2.2

2.1

2.0

2.0

1.9

  Արագածոտն

0.5

1.6

2.8

1.1

0.9

1.1

0.5

0.4

0.6

  Արարատ

1.6

3.4

2.9

2.5

2.1

1.7

1.6

1.3

1.0

  Արմավիր

0.7

3.7

1.4

5.6

3.4

3.3

2.9

2.1

1.5

  Գեղարքունիք

0.4

2.2

1.4

1.5

1.4

2.4

2.1

1.3

1.0

  Լոռի

2.8

7.7

5.2

4.7

3.4

2.6

3.0

2.8

2.7

  Կոտայք

2.1

6.6

5.8

7.1

5.7

5.1

2.9

2.3

1.3

  Շիրակ

4.6

5.5

5.0

7.0

5.5

4.0

3.8

3.9

3.7

  Սյունիք

1.3

2.2

1.7

1.1

0.7

1.8

1.0

0.7

1.1

  Վայոց ձոր

1.9

1.6

2.2

1.5

0.5

0.7

0.6

1.0

1.2

  Տավուշ

1.7

1.8

1.2

2.0

1.9

2.5

2.7

2.0

1.9

 

Ժողովրդագրություն

Ժողովրդագրություն

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշները:    

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են`25/12/2017: 

1 Մարդահամարների արդյունքներ:

2 2015-ի ցուցանիշը գնահատված է ՏՏԿԱՀ–ի արդյունքների հիման վրա:

Նշում․ 2001 թվականի  մարդահամարի տվյալները 2001-ի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ են, իսկ 2011-ի մարդահամարի տվյալները՝ 2011-ի հոկտեմբերի 12-ի դրությամբ։


 

Աղյուսակ 1. Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ Հայաստանում
Աղյուսակ 2. Բնակչության տարիքային կառուցվածքը
Աղյուսակ 3. Բնակչության մարզային բաշխվածքը

  

Աղյուսակ 1. Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ Հայաստանում

 

19701

19791

19891

1991

1995

20011

2005

20111

2015

2016

2017

 Մշտական բնակչություն, տարեսկզբին, հազար մարդ

2492.6

3037.3

3304.8

3574.5

3260.3

3213.0

3156.0

3018.9

3010.6

2998.6

2986.5

   Երևանի բնակչության կշիռը, տոկոս

31.0

34.0

34.5

35.0

34.1

34.3

34.6

35.1

35.6

35.8

36.0

   Գյուղական բնակչության կշիռը, տոկոս

40.9

34.6

32.8

30.8

33.6

35.7

36.0

36.7

36.5

36.4

36.3

   Կանանց կշիռը, տոկոս

51.2

51.3

51.0

51.5

52.9

52.0

51.8

52.0

52.2

52.3

52.5

   Աշխատունակ տարիքի բնակչության կշիռը, տոկոս

-

-

-

55.2

55.1

60.0

63.3

67.8

66.9

66.3

65.7

 Կյանքի սպասվող տևողություն, ծնված պահից, տարի

73.9

72.6

62.3

70.4

70.7

73.1

73.2

74.2

75.0

75.0

-

 Ծնվածներ, հազար մարդ

55.7

-

75.3

77.8

49.0

32.1

37.5

43.3

41.8

40.6

-

 Մահացածներ, հազար մարդ

12.8

-

20.9

23.4

24.8

24.0

26.4

28.0

27.9

28.2

-

 Ժողովրդագրական ընդհանրական գործակիցներ,հազար բնակչի հաշվով 

  Ծնելիության ընդհանուր գործակից

22.1

22.9

21.6

21.6

15.0

10.0

11.9

14.3

13.9

13.5

-

  Մահացության ընդհանուր գործակից

5.1

5.6

6.0

6.5

7.6

7.5

8.4

9.2

9.3

9.4

-

  Բնակչության բնական հավելաճ

17.0

-

15.6

15.1

7.4

2.5

3.5

5.1

4.6

4.2

-

  Ամուսնություններ

-

-

7.8

7.8

4.9

3.8

5.3

6.5

5.9

5.4

-

  Ամուսնալուծություններ

-

-

1.2

1.1

0.8

0.6

0.8

1.1

1.2

1.2

-

 Միգրացիան նկարագրող ցուցանիշներներ2, հազար մարդ

  Ժամանողներ

-

-

-

-

-

-

-

30.9

19.5

16.0

-

  Մեկնողներ

-

-

-

-

-

-

-

59.4

45.4

40.8

-

  Միգրացիայի մնացորդ

-

-

-

4.4

-35.6

-15.1

-30.3

-28.5

-25.9

-24.8

-

 

Աղյուսակ 2. Բնակչության տարիքային կառուցվածքը, տարեսկզբի դրությամբ, տոկոս

 

19791

19891

1991

1995

20011

2005

20111

2015

2016

2017

 Ընդամենը մշտական բնակչություն

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

   0-4 տարեկան

10.6

11.4

10.7

8.9

6.1

5.6

6.9

7.0

7.0

7.0

   5-14 տարեկան

20.3

19.0

19.8

20.1

18.2

16.0

11.9

12.4

12.7

13.0

   15-24 տարեկան

23.5

16.9

16.2

16.2

18.1

19.1

17.4

14.8

13.8

12.8

   25-29 տարեկան

7.9

10.0

8.9

7.6

6.9

7.6

9.0

9.2

9.2

9.2

   30-64 տարեկան

31.5

37.6

38.6

39.7

41.0

41.1

44.3

45.9

46.4

46.8

   65-74 տարեկան

6.1

5.2

3.5

5.4

7.0

7.2

5.7

5.4

5.5

5.7

   75 տարեկան և բարձր

2.3

2.1

2.7

3.3

4.8

5.3

5.5

5.5

 

Աղյուսակ 3. Բնակչության մարզային բաշխվածքը, տարեսկզբի դրությամբ, տոկոս

 

1991

1995

20011

2005

20111

2015

2016

2017

 Ընդամենը մշտական բնակչություն

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

  Երևան

35

34.1

34.3

34.6

35.1

35.6

35.8

36.0

  Արագածոտն

4

4.3

4.3

4.3

4.4

4.4

4.3

4.3

  Արարատ

7.8

8.3

8.5

8.5

8.6

8.6

8.6

8.7

  Արմավիր

7.9

8.4

8.6

8.7

8.8

8.9

8.9

8.9

  Գեղարքունիք

7

7.4

7.4

7.5

7.8

7.7

7.7

7.7

  Լոռի

10.4

9.3

8.9

8.6

7.8

7.6

7.5

7.4

  Կոտայք

8.4

8.7

8.5

8.5

8.4

8.5

8.5

8.5

  Շիրակ

9.4

8.8

8.8

8.7

8.3

8.2

8.1

8.0

  Սյունիք

4.3

4.6

4.8

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

  Վայոց ձոր

1.7

1.9

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

  Տավուշ

4.1

4.3

4.2

4.2

4.3

4.2

4.2

4.2