Տվյալներ և վիճակագրություն


Սույն բաժինը մշակվել է հանրության լայն շրջանների և, մասնավորապես, հետազոտական հանրության համար սոցիալ-տնտեսական տեղեկատվության և վիճակագրության հասանելիությունն ապահովելու նպատակով:

Կայքում ըստ տնտեսության տարբեր հատվածների` մշակվել և ներկայացվում են համադրելի վիճակագրական ժամանակային շարքեր և աղյուսակներ:

Ներկայացվում են նաև որոշ միջազգային համադրումներ և Հարավկովկասյան երկրների վերաբերյալ տեղեկություններ:

Տվյալների աղբյուրները հայտնի վիճակագրական գործակալություններն են կամ պաշտոնական, ազգային ծառայություները: Առանձին դեպքերում տեղի է ունեցել ՏԶՀԿ մշակումներ` տվյալների համադրելիությունն ապահովելու համար:

Ակնկալվում է, որ կայքը կնպաստի զանազան անկախ հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացմանը` հետապնդելով հանրային իրատեսական կարծիքի ձևավորման և քաղաքականության որոշումների արդյունավետության բարձրացման նպատակ:

Տվյալները բերվում են հիմնականում տարեկան, առանձին դեպքերում` եռամսյակային և ամսական կտրվածքներով: Հետևեք ստորև բերվող հղումներին վիճակագրական օնլայն աղյուսակների կամ MS excel և E-views ծրագրային ձևաչափի ֆայլերի համար:

Ա. Ընթացիկ տնտեսական վիճակագրություն

Բ. Ժողովրդագրություն

Գ. ՀԶՆ և աղքատություն

Դ. Մակրոտնտեսական տվյալներ

Դ.1. Ազգային հաշիվներ

Դ.2. Հանրային ֆինանսեր

Դ.3. Վճարային հաշվեկշիռ և առևտուր

Դ.4. Գներ և փոխարժեքներ

Դ.5. Դրամավարկային ցուցանիշներ

Ե. Միջազգային համադրումներ