ՀԶՆ և աղքատություն

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի աղքատության հիմնական ցուցանիշները:    

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են` 13/12/2018: 

Նշում՝ Բոլոր տվյալները համադրելի են և ներկայացվում են ըստ 2009 թվականի աղքատության գնահատման ՀՀ ԱՎԾ մեթոդաբանության:


 

Աղյուսակ 1. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները Հայաստանում 
Աղյուսակ 2. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրերի
Աղյուսակ 3. Աղքատության մակարդակն ըստ սեռի
Աղյուսակ 4. Աղքատության մակարդակն ըստ կրթության մակարդակի
Աղյուսակ 5. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ մարզերի

 

Աղյուսակ 1. Աղքատության հիմնական ցուցանիշները Հայաստանում 

 

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Աղքատության մակարդակ, տոկոս

53.5

27.6

34.1

35.8

35

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

25.7

 Շատ աղքատության մակարդակ, տոկոս

32.6

12.6

20.1

21.3

19.9

13.5

13.3

10.9

10.4

9.8

 10.6

 Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, տոկոս

4.4

1.6

3.6

3.0

3.7

2.8

2.7

2.3

2.0

1.8

 1.4

 Աղքատության խորություն, տոկոս

-

5.1

7.8

8.1

7.9

5.6

5.9

4.5

4.7

4.3

 4.4

 Աղքատության սրություն, տոկոս

-

1.4

2.4

2.5

2.4

1.6

1.7

1.3

1.3

1.1

 1.2

 Աղքատության վերին ընդհանուր գիծ, դրամ*

-

29,903

30,920

33,517

36,158

37,044

39,193

40,264

41,698

40,867

 41,612

 Աղքատության ստորին ընդհանուր գիծ (շատ աղքատ), դրամ*

-

24,388

25,217

27,410

29,856

30,547

32,318

33,101

34,234

33,418

 34,253

 Աղքատության պարենային կամ ծայրահեղ գիծ, դրամ*

-

17,644

17,483

19,126

21,306

21,732

22,993

23,384

24,109

23,313

 24,269

 Ջինիի գործակից (ըստ սպառման) 

-

0.242

0.257

0.265

0.267

0.269

0.271

0.277

0.279

0.286

 0.289

 Ջինիի գործակից (ըստ եկամուտների) 

-

0.339

0.355

0.362

0.371

0.372

0.372

0.373

0.374

0.375

 0.359
* մեկ չափահասին համարժեք

 

Աղյուսակ 2. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ բնակավայրերի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Աղքատության մակարդակ, ընդամենը

27.6

34.1

35.8

35.0

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

25.7

 Երևանում

20.1

26.7

27.1

27.5

25.6

25.5

25.2

25.0

24.9

 22.4

 Այլ քաղաքներում

35.8

41.5

45.4

43.6

40.2

39.3

35.1

34.4

33.2

 27.9

 Գյուղերում

27.5

34.9

36.0

34.5

32.1

31.7

29.9

30.4

30.4

 26.8

Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, ընդամենը

1.6

3.6

3.0

3.7

2.8

2.7

2.3

2.0

1.8

 1.4

 Երևանում

1.1

2.1

2.2

2.7

2.2

2.1

2.0

2.0

1.9

 1.0

 Այլ քաղաքներում

2.8

7.4

6.1

6.6

4.4

3.8

2.9

2.4

2.1

 1.3

 Գյուղերում

1.2

1.7

1.1

2.2

2.1

2.2

2.0

1.7

1.4

 1.9 


Աղյուսակ
 3. Աղքատության մակարդակն ըստ սեռի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Աղքատության մակարդակ, ընդամենը

27.6

34.1

35.8

35.0

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

25.7

 Տղամարդիկանց շրջանում

27.8

33.1

35.6

34.5

32.6

31.7

29.9

30.1

28.5

25.0

 Կանանց շրջանում

27.3

36.9

35.9

35.5

32.2

32.2

30.0

29.5

30.2

26.3

 Երեխաների շրջանում (մինչև 5 տարեկաններ)

32.0

39.6

42.7

45.3

38.8

41.9

34.4

34.4

33.7

31.7

 

Աղյուսակ 4. Աղքատության մակարդակն ըստ կրթության մակարդակի*, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 Տարրական և ցածր

36.1

46.4

41.1

46.0

35.2

42.1

42.7

54.4

41.0

31.8

 Թերի միջնակարգ

40.1

45.4

44.9

42.1

41.5

39.0

36.5

43.5

37.6

33.5

 Միջնակարգ ընդհանուր

30.2

37.4

40.4

38.6

36.5

35.5

33.9

33.4

32.6

29.3

 Միջնակարգ մասնագիտական

21.9

30.3

30.8

30.8

29.8

28.6

26.9

24.6

27.1

23.0 

 Բարձրագույն

14.7

16.9

18.2

19.4

17.4

18.5

17.6

15.7

16.8

 13.3

*16 և բարձր տարիքի բնակչության համար

 

Աղյուսակ 5. Աղքատության և ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ըստ մարզերի, տոկոս

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Աղքատության մակարդակ, ընդամենը

27.6

34.1

35.8

35.0

32.4

32.0

30.0

29.8

29.4

25.7

  Երևան

20.1

26.7

27.1

27.5

25.6

25.5

25.2

25.0

24.9

 22.4

  Արագածոտն

20.3

25.4

28.9

20.7

21.2

22.7

18.7

16.1

15.7

 17.6

  Արարատ

31.3

39.8

42.4

39.3

34.6

32.4

28.5

27.3

26.9

 21.7

  Արմավիր

24.5

31.3

33.0

37.0

34.3

31.3

29.0

29.6

30.0

 26.2

 Գեղարքունիք

32.0

40.4

43.6

37.0

35.5

35.8

32.3

32.1

28.8

 20.5

  Լոռի

34.2

41.7

45.9

45.4

38.7

38.6

36.4

36.2

35.8

 29.7

  Կոտայք

39.5

43.0

46.8

45.5

42.5

42.5

37.2

35.9

35.4

 31.1

  Շիրակ

42.4

47.2

48.3

47.7

46.0

45.9

44.2

45.3

45.5

 44.3

  Սյունիք

20.3

23.4

26.8

26.8

25.6

25.2

24.2

24.5

24.2

 18.5

  Վայոց ձոր

21.1

30.3

37.1

29.9

20.7

21.0

18.2

16.0

18.8

 16.9

  Տավուշ

23.2

31.3

26.1

26.7

27.5

27.7

30.6

35.3

33.8

 27.8

Ծայրահեղ աղքատության մակարդակ, ընդամենը

1.6

3.6

3.0

3.7

2.8

2.7

2.3

2.0

1.8

 1.4

  Երևան

1.1

2.1

2.2

2.7

2.2

2.1

2.0

2.0

1.9

1.0

  Արագածոտն

0.5

1.6

2.8

1.1

0.9

1.1

0.5

0.4

0.6

0.0 

  Արարատ

1.6

3.4

2.9

2.5

2.1

1.7

1.6

1.3

1.0

1.6 

  Արմավիր

0.7

3.7

1.4

5.6

3.4

3.3

2.9

2.1

1.5

0.8 

  Գեղարքունիք

0.4

2.2

1.4

1.5

1.4

2.4

2.1

1.3

1.0

1.3

  Լոռի

2.8

7.7

5.2

4.7

3.4

2.6

3.0

2.8

2.7

2.1

  Կոտայք

2.1

6.6

5.8

7.1

5.7

5.1

2.9

2.3

1.3

1.5

  Շիրակ

4.6

5.5

5.0

7.0

5.5

4.0

3.8

3.9

3.7

4.7

  Սյունիք

1.3

2.2

1.7

1.1

0.7

1.8

1.0

0.7

1.1

0.0

  Վայոց ձոր

1.9

1.6

2.2

1.5

0.5

0.7

0.6

1.0

1.2

0.0 

  Տավուշ

1.7

1.8

1.2

2.0

1.9

2.5

2.7

2.0

1.9

1.1