Ժողովրդագրություն

Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշները:    

Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն:

Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):

Տվյալները թարմացվել են`19/12/2018: 

1 Մարդահամարների արդյունքներ:

2 2015-ի ցուցանիշը գնահատված է ՏՏԿԱՀ–ի արդյունքների հիման վրա:

Նշում․ 2001 թվականի  մարդահամարի տվյալները 2001-ի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ են, իսկ 2011-ի մարդահամարի տվյալները՝ 2011-ի հոկտեմբերի 12-ի դրությամբ։


 

Աղյուսակ 1. Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ Հայաստանում
Աղյուսակ 2. Բնակչության տարիքային կառուցվածքը
Աղյուսակ 3. Բնակչության մարզային բաշխվածքը

  

Աղյուսակ 1. Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ Հայաստանում

 

19701

19791

19891

1991

1995

20011

2005

20111

2015

2016

2017

2018

 Մշտական բնակչություն, տարեսկզբին, հազար մարդ

2492.6

3037.3

3304.8

3574.5

3260.3

3213.0

3156.0

3018.9

3010.6

2998.6

2986.1

2972.7

   Երևանի բնակչության կշիռը, տոկոս

31.0

34.0

34.5

35.0

34.1

34.3

34.6

35.1

35.6

35.8

36.0

36.2

   Գյուղական բնակչության կշիռը, տոկոս

40.9

34.6

32.8

30.8

33.6

35.7

36.0

36.7

36.5

36.4

36.3

36.2

   Կանանց կշիռը, տոկոս

51.2

51.3

51.0

51.5

52.9

52.0

51.8

52.0

52.2

52.3

52.5

52.6

   Աշխատունակ տարիքի բնակչության կշիռը, տոկոս

-

-

-

55.2

55.1

60.0

63.3

67.8

66.9

66.3

65.7

65.1

 Կյանքի սպասվող տևողություն, ծնված պահից, տարի

73.9

72.6

62.3

70.4

70.7

73.1

73.2

74.2

75.0

75.0

75.4

-

 Ծնվածներ, հազար մարդ

55.7

-

75.3

77.8

49.0

32.1

37.5

43.3

41.8

40.6

37.7

-

 Մահացածներ, հազար մարդ

12.8

-

20.9

23.4

24.8

24.0

26.4

28.0

27.9

28.2

27.4

-

 Ժողովրդագրական ընդհանրական գործակիցներ,հազար բնակչի հաշվով             

  Ծնելիության ընդհանուր գործակից

22.1

22.9

21.6

21.6

15.0

10.0

11.9

14.3

13.9

13.5

12.6

-

  Մահացության ընդհանուր գործակից

5.1

5.6

6.0

6.5

7.6

7.5

8.4

9.2

9.3

9.4

9.1

-

  Բնակչության բնական հավելաճ

17.0

-

15.6

15.1

7.4

2.5

3.5

5.1

4.6

4.1

3.5

-

  Ամուսնություններ

-

-

7.8

7.8

4.9

3.8

5.3

6.5

5.9

5.5

5.1

-

  Ամուսնալուծություններ

-

-

1.2

1.1

0.8

0.6

0.8

1.1

1.2

1.2

1.3

-

 Միգրացիան նկարագրող ցուցանիշներներ2, հազար մարդ            

  Ժամանողներ

-

-

-

-

-

-

-

30.9

19.5

16.0

13.3

-

  Մեկնողներ

-

-

-

-

-

-

-

59.4

45.4

40.8

37.3

-

  Միգրացիայի մնացորդ

-

-

-

4.4

-35.6

-15.1

-30.3

-28.5

-25.9

-24.8

-24.0

-

 

Աղյուսակ 2. Բնակչության տարիքային կառուցվածքը, տարեսկզբի դրությամբ, տոկոս

 

19791

19891

1991

1995

20011

2005

20111

2015

2016

2017

2018

 Ընդամենը մշտական բնակչություն

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

   0-4 տարեկան

10.6

11.4

10.7

8.9

6.1

5.6

6.9

7.0

7.0

7.0

6.8

   5-14 տարեկան

20.3

19.0

19.8

20.1

18.2

16.0

11.9

12.4

12.7

13.0

13.3

   15-24 տարեկան

23.5

16.9

16.2

16.2

18.1

19.1

17.4

14.8

13.8

12.8

12.1

   25-29 տարեկան

7.9

10.0

8.9

7.6

6.9

7.6

9.0

9.2

9.2

9.2

8.9

   30-64 տարեկան

31.5

37.6

38.6

39.7

41.0

41.1

44.3

45.9

46.4

46.8

47.2

   65-74 տարեկան

6.1

5.2

3.5

5.4

7.0

7.2

5.7

5.4

5.5

5.7

6.2

   75 տարեկան և բարձր

2.3

2.1

2.7

3.3

4.8

5.3

5.5

5.5

5.4

 

Աղյուսակ 3. Բնակչության մարզային բաշխվածքը, տարեսկզբի դրությամբ, տոկոս

 

1991

1995

20011

2005

20111

2015

2016

2017

2018

 Ընդամենը մշտական բնակչություն

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

  Երևան

35

34.1

34.3

34.6

35.1

35.6

35.8

36.0

36.2

  Արագածոտն

4

4.3

4.3

4.3

4.4

4.4

4.3

4.3

4.3

  Արարատ

7.8

8.3

8.5

8.5

8.6

8.6

8.6

8.7

8.7

  Արմավիր

7.9

8.4

8.6

8.7

8.8

8.9

8.9

8.9

8.9

  Գեղարքունիք

7

7.4

7.4

7.5

7.8

7.7

7.7

7.7

7.7

  Լոռի

10.4

9.3

8.9

8.6

7.8

7.6

7.5

7.4

7.3

  Կոտայք

8.4

8.7

8.5

8.5

8.4

8.5

8.5

8.5

8.5

  Շիրակ

9.4

8.8

8.8

8.7

8.3

8.2

8.1

8.0

7.9

  Սյունիք

4.3

4.6

4.8

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

  Վայոց ձոր

1.7

1.9

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

  Տավուշ

4.1

4.3

4.2

4.2

4.3

4.2

4.2

4.2

4.2